Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Naučná stezka -> Zastavení 4

 

Předchozí zastaveníDalší zastavení

 

Naučná stezka Hostivické rybníky

Zastavení 4

 

Rybník Kala

Lesy kolem rybníka Kaly jsou historicky nejstarší lesní plochy v Hostivici. V 19. století zde bývala bažantnice a později diplomatická honitba. Z významných osobností zde pobýval např. několikrát v letech 1878 až 1883 korunní princ Rudolf a v roce 1910 pobýval arcivévoda Karel, pozdější poslední rakouský císař.

 

Myslivost

Území kolem rybníků je využíváno také k myslivosti. Mezi zvěř, se kterou myslivci hospodaří, patří především kachny a bažanti, dále pak zajíci, srnčí a černá zvěř (divoká prasata). V zimním období zvěř přikrmují hlavně odpadem z obilí, který vzniká při jeho čištění, a dále řepou, kukuřicí, kaštany, žaludy a podobně. V září myslivci pořádají hony na kachny, později i na bažanty (kohouty), při kterých loví i lišky.

 

Lesnictví

Přirozeným typem lesa, který odpovídá oblasti hostivických rybníků, je převážně dubohabrový les. V současné době se zde však nachází velké množství cizích dřevin, zavlečených především ze severní Ameriky. Jde např. o dub červený, javor jasanolistý, trnovník akát, borovici černou, douglasku tisolistou a jírovec maďal. Postupně by mělo docházet k redukci uvedených dřevin a měla by se podpořit přirozená skladba lesa s převládajícím dubem, bukem a habrem.

Na březích rybníků a podél jejich přítoků rostou stromy vázané na stanoviště s dostatkem vláhy jako hlavně olše lepkavá a různé druhy vrb, na sušších stanovištích potom jasan ztepilý a bříza.

 

Popis: image050

 

 

Popis: image051

 

Popis: image052

Dub letní

 

Buk lesní

 

Habr obecný

 

Úvod -> Naučná stezka -> Zastavení 4

 

Předchozí zastaveníDalší zastavení