Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Naučná stezka -> Zastavení 3

 

Předchozí zastaveníDalší zastavení

 

Naučná stezka Hostivické rybníky

Zastavení 3

 

Ptačí pozorovatelna

 

Vodní ptactvo

Jedním z hlavních důvodů pro vyhlášení přírodní památky byla skutečnost, že rybníky jsou jak významným hnízdištěm, tak i důležitou tahovou zastávkou vodního ptactva.

Z pravidelně hnízdících druhů můžete v jarním období na vodní hladině Litovického rybníka pozorovat rodinky kachny divoké (březňačky), poláka chocholačky, poláka velkého, labutě velké, lysky černé, potápky roháče, potápky černokrképotápky malé.

Nepravidelně na rybníky zavítá volavka popelavá, kopřivka obecná, lžičák pestrý, čírka obecná, čírka modrá, ledňáček říční a orlovec říční.

 

Popis: image041

Popis: image042

Popis: image043

Kachna divoká

Polák chocholačka

Polák velký

Kachna divoká patří mezi plovavé kachny, které odlišíte od kachen potápivých podle toho, že jejich ocas vyčnívá nad hladinu. Plovavé kachny se živí převážně rostlinnou potravou, kterou sbírají na hladině nebo v mělkých vodách tzv. panáčkováním, tj. ponoří hlavu a krk do vody a zbytek těla vyčnívá ven.

Polák chocholačka a polák velký patří mezi potápivé kachny, které svou potravu, převážně živočišnou, získávají potápěním. Na rybníce je od plovavých kachen poznáte podle ocasu, který splývá s hladinou.

Polák chocholačka se jmenuje podle chocholky na hlavě, tvořené přesahujícími pírky. V období hnízdění má samec poláka chocholačky černý šat s ostře ohraničenými bílými boky. Poláka velkého (samce) poznáte podle rezavě zbarvené hlavy a krku a světlého hřbetu a boků. Samice obou dvou druhů jsou nevýrazně hnědě zbarvené.

Popis: image021

Lyska černá je zástupce řádu krátkokřídlí, nepatří tedy mezi kachny, třebaže se jim podobá. Živí se převážně rostlinnou potravou a od kachen se liší např. tím, že nemá na nohou plovací blány, ale jenom kožní lem kolem prstů. Její plování po hladině proto není příliš účinné a pro rychlejší přemístění využívá „běhu“ po vodě.

Lysku snadno poznáte podle celkového černého zbarvení a bílého zobáku a čelního štítku. V jarním období můžete často na mělčině porostlé vodními rostlinami zastihnout malá mláďata lysek s pestře červeně zbarvenými hlavičkami.

Potápky tvoří vlastní řád a jejich charakteristickým rysem je schopnost mistrovského potápění, během něhož loví potravu. Mezi hlavní úlovky potápek patří drobné ryby, kterých se zmocňují pomocí svého dlouhého a ostrého zobáku.

Potápka roháč, největší naše potápka, dostala svůj název podle dvou vztyčených, černých růžků na hlavě. Potápka černokrká je menší a má kromě černého krku v období hnízdění na hlavě vějíř výrazně žlutých per. Potápka malá je nejmenší zástupce potápek. V době hnízdění má kaštanově hnědý krk a hrdlo a žluté koutky zobáku.

 

Popis: image045

Popis: image046

Popis: image047

Potápka roháč

Potápka malá

Potápka černokrká

 

Úvod -> Naučná stezka -> Zastavení 3

 

Předchozí zastaveníDalší zastavení