Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Inventarizace a průzkumy -> Vodní ptáci v roce 2003

 

Vodní ptáci Hostivických rybníků v roce 2003

 

Jana Vojtová, Český svaz ochránců přírody Hostivice

Pavel Bergmann, Česká společnost ornitologická

 

Článek byl publikován v Hostivickém měsíčníku v prosinci 2003

 

 

Ptactvo představuje velmi podstatnou část fauny chráněného území přírodní památky Hostivické rybníky. V tomto textu jsme se zaměřili jsme na vodní ptáky a přiblížíme vám ty druhy, které na našich rybnících hnízdí nebo se zde zastavují během období tahu. Pro větší přehlednost jsme hnízdící a zaletující druhy pozorované v letošním a loňském roce shrnuli také do tabulky.

Mezi pravidelně hnízdící druhy patří potápky. Potápky jsou výborní potápěči, kteří si potravu (drobné rybky, plže, pulce, vodní hmyz) hledají pod vodní hladinou. Na našich rybnících hnízdí tři ohrožené druhy potápek: potápka roháč, potápka černokrká a potápka malá. V letošní sezóně byla v hnízdění mimořádně úspěšná potápka černokrká. Podle pozorování pana Dr. Jiřího Formánka na Litovickém rybníce zahnízdilo rovných 12 párů, což je v porovnání s jinými ornitologickými lokalitami, např. s rybníky v jižních Čechách, velmi pozoruhodné.

 

image005

Lyska útočí na potápku roháče. Foto Alena Kučerová

 

Dále zde pravidelně hnízdí kachny, a to jednak kachna divoká, polák chocholačka a polák velký. Letos bylo také po delší době zaznamenáno hnízdění kopřivky obecné, která vyvedla svou rodinku na Litovickém rybníce.

Kachna divoká a kopřivka obecná patří mezi tzv. plovavé kachny, které sbírají potravu z vodní hladiny nebo na mělkých vodách potápí hlavu někdy společně s trupem (tzv. panáčkování) a filtrují vrchní vrstvy bahna. Naopak polák chocholačka a polák velký patří mezi tzv. potápivé kachny, které získávají větší část potravy na dně vod, kde kořist hned polykají. Na rybnících rovněž pravidelně hnízdí labuť velká, a to dokonce i dva páry na jeden rybník. Hnízdění více párů na jednom rybníce je ojedinělé, protože obvykle labutě další zájemce o hnízdění vyženou.

Mezi další hnízdící druhy patří také lyska černá, slípka zelenonohá a chřástal vodní. Lyska černá je nejpočetnější hnízdící ptačí druh na našich rybnících. Hnízdí především na Litovickém rybníce, kde se také shromažďují nehnízdící ptáci. Dohromady zde bylo na konci letošního hnízdního období napočítáno až 300 lysek. Zatímco ale lysku černou můžeme pozorovat na vodní hladině, přítomnost slípky zelenonohé a chřástala vodního prozradí jejich hlasové projevy, protože žijí skrytě v pobřežních porostech a rákosinách.

V rákosinách, ale často i v okolních polích hnízdí dravec moták pochop, který si vysloužil své jméno podle charakteristického motavého letu. Z pravidelně hnízdících pěvců zde najdeme rákosníka obecného, rákosníka zpěvného, strnada rákosního a konipase bílého. V loňském roce bylo také zaznamenáno hnízdění moudivláčka lužního. Moudivláček lužní má rád vrbové houštiny, rákosiny s vrbami a luhy a jeho vakovité hnízdo propletené chmýřím vrb nebo topolů je pravé umělecké dílo.

Během jarního a podzimního tahu se na rybnících objevují další druhy ptáků, které rybníky využívají jako zastávku k odpočinku během jejich cesty na hnízdiště či zimoviště. Mezi pravidelně protahující druhy patří lžičák pestrý, čírka obecná a čírka modrá. Lžičák pestrý je kachna s nápadným širokým zobákem, která k zahnízdění potřebuje jiný typ prostředí než jaký je na našich rybnících (porosty ostřic, hustou pobřežní vegetaci, navazující louky atd.). Z ostatních druhů se zde také často objevuje volavka popelavá a racek chechtavý, který dříve hnízdil v malé kolonii v mokřadu Chobot u Litovického rybníka.

 

image004

Lyska černá na hnízdě. Foto Jiří Kučera

 

Příležitostně k nám na tahu také zavítá severský druh plovavé kachny hvízdák eurasijský a dále potom kulík říční, pisík obecný, vodouš kropenatý a ledňáček říční. Ledňáček říční zde v minulosti pravděpodobně hnízdil. Bohužel, přestože zde má hnízdní příležitosti, jeho hnízdění nebylo v současnosti prokázáno, a to pravděpodobně díky blízkosti veřejných cest, volně pobíhajícím psům apod. Ostatně všechny hnízdící druhy potřebují určitý klid během hnízdění a pokud se míra rušivých vlivů zvýší, lokalitu opustí.

Uvedený výčet druhů ukazuje, že přírodní památka Hostivické rybníky je velmi významné hnízdiště i tahová zastávka. V porovnání s ostatními ornitologickými lokalitami v okolí, např. s Počernickým rybníkem či Záplavami u Kamenných Žehrovic, se bezesporu jedná o významnější lokalitu. Navíc kromě vodních ptáků je na chráněném území Hostivických rybníků vázána spousta lesních druhů a druhů vázaných na kulturní krajinu, které jsme tentokrát nezmiňovali. Také se zde vyskytuje a rozmnožuje řada obojživelníků, plazů i savců, což jen podtrhuje význam chráněného území.

 

 Vodní ptactvo Hostivických rybníků

Řád

Druh

Výskyt

Potápky

Potápka malá1

6-8 hnízdících párů

 

Potápka roháč1

4 hnízdící páry

 

Potápka černokrká1

až 12 hnízdících párů (J. Formánek)

Brodiví

Volavka popelavá

jednotlivci zaletující za potravou

Vrubozobí

Kachna divoká

20-30 hnízdících párů

 

Kopřivka obecná1

1 hnízdící pár

 

Lžičák pestrý2

10 exemplářů na tahu

 

Čírka obecná1

10-15 exemplářů na jarním tahu

 

Čírka modrá2

nepravidelně na jarním tahu

 

Hvízdák eurasijský

nepravidelně na tahu až 10 exemplářů

 

Polák chocholačka

8-10 hnízdících párů

 

Polák velký

10-14 hnízdících párů

 

Labuť velká

2-3 hnízdící páry

Dravci

Moták pochop1

1 pár + hnízdí v okolních polích

Krátkokřídlí

Lyska černá

50-60 hnízdících párů

 

 

+ shromaždiště nehnízdících ptáků (až 300 exemplářů)

 

Slípka zelenonohá

5 hnízdících párů

 

Chřástal vodní2

1 hnízdící pár

Dlouhokřídlí

Čejka chocholatá

nepravidelně na tahu

 

Vodouš kropenatý2

zaznamenaný na tahu (J. Formánek)

 

Kulík říční

nepravidelně několik exemplářů na tahu

 

Pisík obecný2

nepravidelně několik exemplářů na tahu

 

Racek chechtavý

zaletuje 20-30 exemplářů

Srostloprstí

Ledňáček říční2

objevuje se na tahu (dříve zde hnízdil)

Pěvci

Konipas bílý

2-4 hnízdící páry

 

Cvrčilka říční

zaznamenaný výskyt na tahu

 

Rákosník obecný

20 hnízdících párů

 

Rákosník zpěvný

10 hnízdících párů

 

Rákosník proužkovaný

nepravidelně na tahu

 

Moudivláček lužní1

loni hnízdil (J. Formánek)

 

Strnad rákosní

několik hnízdících párů

 

Druhy označené tučně patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů:

1ohrožený druh a 2silně ohrožený druh

 

Úvod -> Inventarizace a průzkumy -> Vodní ptáci v roce 2003