Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Inventarizace a průzkumy -> Přehled literatury

 

Přehled literatury

 

Přehled dostupných publikovaných i nepublikovaných pramenů byl otištěn v publikaci Přírodní památka Hostivické rybníky, kterou v roce 2006 vydal ČSOP Hostivice. V tomto seznamu jsou doplněny některé novější publikace.

 

Publikace a články:

 

§  Bergmann Pavel a Vodolánová Jana (1999): Vodní ptactvo Hostivických rybníků v hnízdním období. In: Hostivice 1998, sborník o přírodě, památkách a historii města. Český svaz ochránců přírody Hostivice

§  Bertel Josef (1874): Poznámky k výletu dne 15. května 1874 do dvorů Hostivice, Litovice a Jeneč. – Praha, 63 p.

§  Čeřovský Jan, Feráková Viera, Holub Josef, Maglocký Štefan a Procházka František (1999): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR. Vol. 5. Vyšší rostliny. – Príroda a. s., Bratislava, 456 p.

§  Datel Josef (1999): Geologie hostivické oblasti. In: Hostivice 1998, sborník o přírodě, památkách a historii města. Český svaz ochránců přírody Hostivice

§  Fuchs Roman, Škopek Jaroslav, Formánek Jiří a Exnerová Alice (2002): Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy. – Česká společnost ornitologická, Praha, 320 p.

§  Hejný Slavomil a Slavík Bohumil (editoři) (1988): Květena České socialistické republiky 1. – Academia, Praha, 560 p.

§  Houška Jiří (1999): Lesní hospodářství v oblasti Hostivických rybníků. In: Hostivice 1998, sborník o přírodě, památkách a historii města. Český svaz ochránců přírody Hostivice

§  Kolektiv (1977): Hostivice – 700 let života a práce. – MNV Hostivice, Hostivice, 108 p.

§  Kotlaba František (1992): Břve – jediná lokalita vzácné houby kalichovky půvabné v Československu. – Zpravodaj ochránců přírody okresu Praha-západ, 13: 12–15, Praha

§  Kotlaba František, Pouzar Zdeněk (2003): Houby přírodní památky Hostivické rybníky u Prahy. – Bohemia centralis, 26: 225–236, Praha

§  Kučera Jiří (1995): O netopýrech u nás. – Hostivický měsíčník 22 (10): 9, Hostivice

§  Kučera Jiří (1996): Charakteristika jednotlivých území v přírodní památce Hostivické rybníky. – Hostivický měsíčník, 23 (12): 5–6, Hostivice

§  Kučera Jiří (1997): Vyhlášena přírodní památka Hostivické rybníky. – Nika, 18 (3–4): 22, Praha

§  Kučera Jiří (1998): Naučná stezka Hostivické rybníky. – Nika, 19 (1–2): 9, Praha

§  Kučera Jiří (1999): Přírodní území v Hostivici. In: Hostivice 1998, sborník o přírodě, památkách a historii města. Český svaz ochránců přírody Hostivice

§  Kučera Jiří (2000): Historie přírodovědných průzkumů Hostivických rybníků. – Zpravodaj ochránců přírody okresu Praha-západ, 20–21: 27–28, Praha

§  Kučera Jiří (2001): Pět let přírodní památky Hostivické rybníky. – Hostivický měsíčník, 28 (10): 4, Hostivice

§  Kučera Jiří (2004): Světový festival ptactva. – Hostivický měsíčník, 31 (11): 11, Hostivice

§  Kučera Jiří (2005): Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků. – Hostivický měsíčník, 32 (6–7): 17–18, Hostivice

§  Kučera Jiří (2005): Rybníky v Hostivici. Leták z edice Hostivické památky. Český svaz ochránců přírody Hostivice

§  Malá Věra (1999): Rybníky v okolí Hostivice v minulosti a dnes. In: Hostivice 1998, sborník o přírodě, památkách a historii města. Český svaz ochránců přírody Hostivice

§  Ledvina Ladislav (1999): Myslivost v oblasti Hostivických rybníků. In: Hostivice 1998, sborník o přírodě, památkách a historii města. Český svaz ochránců přírody Hostivice

§  Ložek Vojen, Kubíková Jarmila a Špryňar Pavel a kol. (2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 904 p.

§  Strejček Jaromír (2001): Katalog brouků (Coleoptera) Prahy. 1. Čeledi Chrysomelidae (s. lato), Bruchidae, Urodontidae. – Praha

§  Strejček Jaromír (2001): Katalog brouků (Coleoptera) Prahy. 2. Čeledi Anthribidae, Curculionidae (s. lato). – Praha

§  Špryňar Pavel (2002): Faunistické materiály z chráněných přírodních území středních Čech (Insecta: Coleoptera). – Muzeum a současnost, ser. natur., 16: 7–14, Roztoky

§  Tichý Václav (1980): Hnízdění racka chechtavého na území okresu Praha-západ. – Zpravodaj ochránců přírody okresu Praha-západ, 1 (2): 15–16, Praha

§  Tichý Václav ml. (1987): Racek chechtavý (Larus ridibundus). – Zpravodaj ochránců přírody okresu Praha-západ, 8 (1): 8–11, Praha

§  Valečka Jaroslav a kol. (1983): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, mapa 12-234 Hostivice. – Ústřední ústav geologický, Praha, 84 p.

§  Vodolánová Jana a Kučera Jiří (2000): Naučná stezka Hostivické rybníky v nové podobě. – Hostivický měsíčník, 27 (6): 9–11, Hostivice

§  Vodolánová Jana (2003): Evropský festival ptactva u Hostivických rybníků. – Hostivický měsíčník, 30 (11): 7–8, Hostivice

§  Vodolánová Jana a Bergmann Pavel (2003): Vodní ptactvo Hostivických rybníků v roce 2003. – Hostivický měsíčník, 30 (12): 6–7, Hostivice

§  Vojtová Jana (2005): Ptačí festival 2005 u Hostivických rybníků. – Hostivický měsíčník, 32 (11): 7–8, Hostivice

§  Vojtová Jana (2006): Vítání ptačího zpěvu. – Hostivický měsíčník, 33 (6–7): 14–15, Hostivice

§  Vorel Ota (2004): Vítání ptačího zpěvu. – Hostivický měsíčník, 31 (6–7): 14–15, Hostivice

 

Nepublikované zprávy a studie:

 

§  Bylinský Vladimír (1997): Plán péče o zvlášť chráněné území PP Hostivické rybníky – část lesnická. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha

§  Čihař Martin a kol. (1992): Hostivická rybniční oblast, její využití a ochrana. Závěrečná zpráva. Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK, Praha

§  Dundr Miroslav (1982): Inventarizační ornitologický průzkum v katastru obce Hostivice. Středoškolská odborná činnost. Gymnázium Jana Keplera, Praha

§  Hoffmann Aleš (1994): Zpráva o výzkumech v okolí Hostivice. (Pracovní záznam)

§  Hellebrandová Kateřina (1996): Revitalizace Litovického potoka. Diplomová práce. Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK, Praha

§  Just Tomáš (1997): Plán péče o zvlášť chráněné území PP Hostivické rybníky – část vodohospodářská. 01/30. ZO ČSOP „Troja“, Praha

§  Kyzlík Pavel a Maxová Jana (2003): Botanický a zoologický průzkum lokality – v rámci akce Výstavba rodinných domů, Lokalita U Ovčína, Hostivice-Břve. (Zpráva pro investora)

§  Kučera Jiří (1999): Ptactvo přírodní památky Hostivické rybníky – přehled druhů a jejich pozorování. (Souhrn dostupných literárních údajů)

§  Miles Petr (1999): Ochranářský zoologický průzkum v přírodní památce Hostivické rybníky. (Zpráva pro Okresní úřad Praha-západ)

§  Miles Petr (2000): Hostivice, 2.–5. května 2000 – pozorování a odchyty ptáků. (Zpráva pro Okresní úřad Praha-západ)

§  Nevrlý Miloslav (2002): Historické záznamy o pozorování ptáků u Hostivických rybníků. (Dopis autorům publikace)

§  Pařízek Zdeněk (2004): Současný stav mokřadu Chobot v oblasti PP Hostivické rybníky. Závěrečná práce. Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech

§  Pecharová Emilie a Drábek Karel (2003): Dílčí biologický průzkum záměru výstavby v lokalitě Hostivice-Litovice a biologické hodnocení dotčených lokalit. ENKI o.p.s. Třeboň. (Zpráva pro investora)

§  Sedláček Kamil (1990): Zoologický inventarizační průzkum rybníků Litovického, Kaly, Břevského a okolí. (Zpráva pro investora)

§  Stanová Zuzana (2006): Seznam netopýrů pozorovaných 25. července 2006 u Hostivických rybníků. (Pracovní záznam)

§  Tichý Václav (1997): Plán péče o zvlášť chráněné území PP Hostivické rybníky – část ornitologická (dokument je chybně označen jako plán péče pro navrhovanou přírodní rezervaci). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha

§  Vitovský Jiří (1999): Vodohospodářská studie soustavy 3 rybníků (Břevský, Kala a Litovický). Diplomová práce. Katedra vodního hospodářství Lesnické fakulty ČVUT, Praha

 

Úvod -> Inventarizace a průzkumy -> Přehled literatury