Český svaz ochránců přírody

11/02. základní organizace Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 2010

 

Výroční zpráva za rok 2010

11/02. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hostivice je složkou největšího nevládního neziskového občanského sdružení v České republice, které se věnuje ochraně přírody a krajiny. Základní organizace byla založena v roce 1997, ke konci roku 2010 měla 7 dospělých členů a 17 členů registrovaných v oddílu mladých ochránců přírody Kajky Hostivice.

Přehled činnosti v roce 2010 obsahuje tato výroční zpráva.

 

Ochrana přírody a životního prostředí, terénní práce

 

Úklidové brigády v přírodní památce Hostivické rybníky

 

V přírodní památce Hostivické rybníky jsme v roce 2010 uspořádali 17. dubna a 19. září obvyklé dvě brigády, kterými udržujeme pořádek v území a které zařazujeme jako součást celosvětové kampaně Ukliďme svět (Clean Up the World). Brigád se účastní vedle členů ČSOP a Kajek i myslivci, skauti a několik neorganizovaných občanů. Při obou akcích jsme sebrali rozptýlený odpad z chráněného území. Pořádání brigád podpořilo město Hostivice a Technické služby Hostivice.

 

Účast ve správních řízeních a obdobné aktivity

ZO ČSOP Hostivice má požádáno o informování o zahajovaných řízeních u Městského úřadu Hostivice, Městského úřadu Černošice a Krajského úřadu Středočeského kraje, tato žádost byla aktualizována v září 2010. Všechny jmenované úřady zasílaly oznámení o zahajovaných řízeních, zdaleka nejvíce jich oznámil odbor životního prostředí Městského úřadu Hostivice ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Organizace se v roce 2010 nezúčastnila žádného oznámeného správního řízení.

 

Oddíl mladých ochránců přírody Kajky

Při organizaci je registrován oddíl mladých ochránců přírody Kajky Hostivice, který v roce 2010 vedli Ladislava Pasáková a Jiří Kučera. Oddíl pořádal jednou týdně schůzky a řadu sobotních i víkendových akcí. Kromě akcí uvedených v tomto přehledu se členové podíleli na organizaci celoměstských  akcí – dnu dětí, pohádkového lesa a hostivického světélkování. Pro členy oddílu vycházel 16. ročník časopisu Kajčí křik. Činnost oddílu podpořilo město Hostivice.

 

 

 

 

 

 

Sčítání netopýrů

Při desátém sčítání netopýrů ve štolách Malé Ameriky 20. února jsme zaznamenali dosud největší počet 354 netopýrů: 294 netopýrů velkých, 32 netopýrů černých, 12 netopýrů vodních, 5 netopýrů ušatých a po jednom netopýru dlouhouchém, večerním, řasnatém, hvízdavém nebo nejmenším a Brandtově a 6 vrápenců malých. Ke Kajkám se tentokrát připojili hostivičtí skauti a jeden další oddíl. Za spolupráci tradičně děkujeme Vláďovi Hanzalovi z AOPK a pracovníkům Lomů Mořina.

 

 

Velikonoce v Českém středohoří

Od 31. března do 5. dubna strávilo 6 Kajek a vedoucí Velikonoce na společné akci s dalšími oddíly. Ve čtvrtek jsme vyrazili přes Opárno na Lovoš a přes Boreč do Košťálova, v pátek jsme se toulali po kopcích Milá, Raná a Oblík, v sobotu jsme vystoupali na dvojvrchol Sedla, v neděli nás čekala Milešovka a v pondělí došlo na velikonoční pomlázku.

 

 

 

Tábor na Slovensku

Na tábor na Slovensku jsme se tentokrát vydali od 23. do 30. srpna do Slovenského rudohoří – Štiavnických vrchů a Kremnických vrchů. Zúčastnilo se 9 Kajek a 1 vedoucí. První den nám zpoždění vlaku umožnilo neplánovanou prohlídku Bratislavy. Ve Štiavnických vrších jsme vylezli na Sitno, vlezli do historických štol a prolezli Banskou Štiavnici. V Kremnici jsme si užili mlžný hřeben Kremnických vrchů, termální koupaliště i festival humoru Kremnické gagy. Poslední den ve Zvolenu nás poněkud zklamal, na státní svátek bylo skoro všude zavřeno.

 

 

 

 

 

Pražské pověsti

V sobotu 13. listopadu se Kajky vydaly za pražskými pověstmi na Staré město a potkali jsme dokonce i smrtku.

 

 

Kajčí 17. narozeniny

Dne 17. listopadu oslavily Kajky 17. výročí dne, kdy si vymyslely svůj název. Po roce jsme vykopali ze země Úmluvu, uspořádali jsme klání Kajek s rodiči a oslavy zakončili čokoládovými hody.

 

 

Den lidových řemesel

Na dnu lidových řemesel 13. prosince jsme se věnovali různým řemeslným výrobám – stavbě domů ze špejlí, výrobě vánočních přání či sestavování svícnů a věnců.

  

Vánoční schůzka

Rok jsme zakončili vánoční schůzkou 19. prosince, na které jsme připomněli vánoční zvyky a poté si rozdali dárky.

 

Ekologická výchova, akce pro veřejnost

 

Zelená stezka – Zlatý list

ČSOP Hostivice v roce 2010 uspořádal středočeské krajské kolo přírodovědné soutěže Zelená stezka – Zlatý list, které se uskutečnilo v hostivické Višňovce a okolí v sobotu 15. května. V kategorii mladších zvítězilo družstvo ZŠ a MŠ Jesenice, mezi staršími byli nejlepší Castoři z Rakovníka. Uspořádání soutěže podpořilo město Hostivice.

 

 

Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků

Ve spolupráci s členy České společnosti ornitologické jsme v sobotu 1. května uspořádali sedmý ročník vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků. Akce se zúčastnilo 19 dospělých a 2 děti, zaznamenáno bylo 44 ptačích druhů, z nichž k zajímavějším patřily moták pochop, potápka černokrká, vodouš kropenatý či šoupálek krátkoprstý.

Ptačí festival u Hostivických rybníků

Při podzimní ornitologické akci, Ptačím festivalu u Hostivických rybníků, jsme v sobotu 2. října pod vedením ornitologa Oty Vorla viděli 27 ptačích druhů.

 

Hostivická drakiáda

Hostivická drakiáda se konala 10. října a zúčastnilo se jí přes 50 dětí. Akci přálo i počasí, které umožnilo kromě doprovodných soutěží i pouštění draků.

 

 

Historické vycházky

V roce 2010 pokračovala série historických vycházek po Hostivici. V jarním kole proběhla 28. března vycházka od mlýna do Skály, 11. dubna starými Litovicemi, 25. dubna na Břve ulicí U Obory, 23. května kolem staré školy a 27. června kolem Husova náměstí. Na podzim jsme se vydali 12. září kolem nádraží, 3. října starým Jenečkem, 17. října Potoční a Vinohradskou ulicí a 6. listopadu na vykopávky záchranného archeologického výzkumu v zaniklé vsi Hradiště u Hostivice. Vycházek se obvykle účastnilo kolem 20 posluchačů.

 

 

Hospodaření

 

V roce 2010 měla organizace celkové příjmy 61755,12 Kč a celkové výdaje 51 137 Kč, hospodařila tedy se ziskem 10 618,12 Kč.

 

V roce 2010 měla organizace tyto příjmy a výdaje:

příjmy v Kč

 

výdaje v Kč

členské příspěvky

3 400,––

 

materiál

9 383,––

účastnické poplatky

34 900,––

 

služby

4 283,––

dotace

20 000,––

 

jízdné

17 300,––

dary

3 020,––

 

ubytování

5 179,––

faktury

0,––

 

potraviny a stravování

11 513,––

prodej

385,––

 

poplatky za běžný účet

79,––

úrok běžného účtu

50,12

 

odvod členských příspěvků

3 400,––

 

Na úklidové brigády u Hostivických rybníků bylo vynaloženo 1 353 Kč, které byly uhrazeny z příspěvku města Hostivice.

Uspořádání historických vycházek po Hostivici si vyžádalo výdaje 637 Kč, které byly hrazeny rovněž z příspěvku města Hostivice.

Prodejem publikace Přírodní památka Hostivické rybníky bylo získáno 385 Kč. Organizaci se tak postupně vrací prostředky, které do vydání publikace vložila v roce 2006.

Náklady na činnost oddílu Kajky činily 37 491 Kč, přičemž největší částky připadly na tábor na Slovensku (26 808 Kč). Náklady byly uhrazeny z členských příspěvků, účastnických poplatků, příspěvku města Hostivice a z darů.

Náklady na uspořádání drakiády dosáhly 5 190 Kč a byly uhrazeny z příspěvku města.

Středočeské krajské kolo Zelené stezky – Zlatého listu si vyžádalo výdaje 2 933 Kč, které byly uhrazeny z příspěvku města.

 

Organizace v roce 2010 nevlastnila žádný nemovitý majetek a nezaměstnávala žádného zaměstnance. Měla v nájmu od města Hostivice prostor domu dětí včetně zahrady v Hostivici, Pionýrů 54 pro činnost oddílu Kajky.

 

Identifikační údaje organizace

 

Název:     Český svaz ochránců přírody, 11/02. základní organizace Hostivice

(11/02. ZO ČSOP Hostivice)

 

Sídlo:       Partyzánů 153, 253 01 Hostivice

 

IČO:          67360734

 

Bankovní spojení:

ČSOB – Poštovní spořitelna, číslo účtu 163509119/0300

 

Výbor organizace:

Ing. Jiří Kučera, předseda

RNDr. Jana Vojtová, Ph.D., místopředsedkyně

Blanka Hatschbachová, hospodářka

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 2010