Český svaz ochránců přírody

11/02. základní organizace Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 2008

 

Výroční zpráva za rok 2008

11/02. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hostivice je složkou největšího nevládního neziskového občanského sdružení v České republice, které se věnuje ochraně přírody a krajiny. Základní organizace byla založena v roce 1997, ke konci roku 2008 měla 7 dospělých členů a 24 členů registrovaných v oddílu mladých ochránců přírody Kajky Hostivice.

Přehled činnosti v roce 2008 obsahuje tato výroční zpráva.

 

Ochrana přírody a životního prostředí, terénní práce

 

Úklidové brigády v přírodní památce Hostivické rybníky

V přírodní památce Hostivické rybníky jsme v roce 2008 uspořádali 19. dubna a 19. října obvyklé dvě brigády, kterými udržujeme pořádek v území a které zařazujeme jako součást celosvětové kampaně Ukliďme svět (Clean Up the World). Brigád se účastní vedle členů ČSOP a Kajek i myslivci, skauti a několik neorganizovaných občanů. Při obou akcích jsme sebrali rozptýlený odpad z chráněného území. Pořádání brigád podpořilo město Hostivice.

 

 

Ptačí budky

Oddíl mladých ochránců přírody Kajky pečuje o ptačí budky vyvěšené u Hostivických rybníků. V lednu a v únoru 2008 vyrobil několik nových budek a vyčistil všechny dříve vyvěšené budky.

  

 

Práce na cestě do Hájku

V říjnu dva pracovníci ošetřili část lipové aleje na poutní cestě do Hájku. Odstranili jsme těsné a zarůstající ochranné pletivo a ořezali jsme výmladky na kmenech. Práce navazovala na údržbu stromů zajišťovanou městským úřadem.

  

 

Účast ve správních řízeních a obdobné aktivity

ZO ČSOP Hostivice má požádáno o informování o zahajovaných řízeních u Městského úřadu Hostivice, Městského úřadu Černošice a Krajského úřadu Středočeského kraje, tato žádost byla aktualizována v září 2008. Všechny jmenované úřady zasílaly oznámení o zahajovaných řízeních, zdaleka nejvíce jich oznámil odbor životního prostředí (později odbor správní a životního prostředí) Městského úřadu Hostivice ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Organizace se přihlásila v roce 2008 k účasti v jednom správním řízení vedeném Krajským úřadem Středočeského kraje. V tomto řízení jsme uplatnili dílčí připomínky k návrhu lesního hospodářského plánu LHC Nižbor v části týkající se území PP Hostivické rybníky. Většina těchto připomínek byla akceptována.

 

 

Oddíl mladých ochránců přírody Kajky

Při organizaci je registrován oddíl mladých ochránců přírody Kajky Hostivice, který v roce 2008 vedli Ladislava Pasáková, Alena Kučerová (do dubna) a Jiří Kučera za pomoci odrostlých členů oddílu. O pořada­telství jednotlivých akcí během roku se naše organizace dělila s Pionýrem Hostivice. Oddíl pořádal jednou týdně schůzky a řadu sobotních i víkendových akcí. Pro členy oddílu vycházel 14. ročník časopisu Kajčí křik. Největší událostí roku 2008 byla rekonstrukce klubovny.

Oddílové akce pořádané v roce 2008 ZO ČSOP Hostivice jsou kromě čištění ptačích budek uvedeny dále v samostatných kapitolkách. K dalším oddílovým akcím (pořádaným Pionýrem) patří březnové vítání jara, květnová víkendovka v Boskovicích, den dětí a světa (společná akce řady hostivických organizací), zářijový pohádkový les, říjnová drakiáda, prosincový den lidových řemesel a vánoční schůzka.

Konkrétní akce byly podpořeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Sdružení MOP ČSOP. Činnost oddílu dále podpořilo město Hostivice.

 

Rekonstrukce klubovny

Město Hostivice v roce 2008 zajistilo výměnu všech elektrorozvodů v domě dětí, kde máme klubovnu. Dostali jsme rovněž elektrické topení, takže dosavadní kamna na dřevo budou nadále jen záložní zdroj tepla a předmět zkoušek zálesáckých dovedností. Práce proběhly v dubnu a současně s výměnou rozvodů jsme vlastními silami zajistili odstranění všech starých maleb a nové vymalování v klubovně. Na tyto práce jsme navázali položením nové dlažby na záchodě (objednanou u odborné firmy) a především svépomocným vybudováním dřevěného obkladu v hlavní místnosti, který nahradil nevyhovující studené olejové nátěry stěn. Na přípravě, malování, obkladech i úklidu odpracovali vedoucí, Kajky, bývalí členové i rodiče velké množství hodin. Upravená klubovna poskytuje lepší zázemí pro naši činnost.

 

 

 

 

Sčítání netopýrů

V sobotu 16. února jsme již poosmé sčítali netopýry ve štolách Malé Ameriky. Viděli jsme celkem 208 netopýrů: 149 netopýrů velkých, 23 netopýrů černých, 21 netopýrů vodních, 8 netopýrů ušatých, 2 netopýry večerní, po jednom netopýru dlouhouchém a severním a 3 vrápence malé. Ke Kajkám se tentokrát připojily dva další oddíly. Za spolupráci tradičně děkujeme Vláďovi Hanzalovi z AOPK a pracovníkům Lomů Mořina.

 

 

Velikonoce v Českém ráji

Od 19. do 24. března se vydaly 4 Kajky a 2 vedoucí na společnou velikonoční akci s dalšími oddíly. Prochodili jsme zasněžené Hruboskalsko, Trosky, Prachovské skály, Drábovnu a další části Maloskalska, Besedické skály i Klokočské skály. Na velikonoční pondělí samozřejmě došlo i na pomlázku.

  

 

Víkend ve skalách a na vodě

V půlce června jsme na jedné víkendovce spojili dvě atraktivní činnosti: v sobotu jsme horolezili na Černolických skalách a v neděli jsme sjeli na kanoích Berounku z Berouna do Dobřichovic. Zúčastnilo se 9 dětí a 1 vedoucí a s jednotlivými činnostmi pomohli další spolupracovníci.

  

 

 

Tábor na Slovensku

Na tábor na Slovensku jsme se tentokrát vydali od 17. do 26. srpna do Slovenského krasu a do Slovenského ráje. Zúčastnilo se 8 Kajek a 3 vedoucí. Ve Slovenském krasu jsme prochodili Silickou planinu a Plešivskou planinu i Turnianský hrad a Zádielskou dolinu a navštívili jsme jeskyně Domica, Baradla (maďarské pokračování Domici), Gombaseckou jeskyni a Krásnohorskou jeskyni. Posledně jmenovaná je zpřístupněna jednodušším způsobem, takže jsme všichni dostali jeskyňářské obleky s čelovkou na přilbě a lezli jsme po žebřících i po lanech nad podzemním potokem. V Silické lednici jsme skutečně našli led. Poděkování za ubytování v Silici náleží místnímu obecnímu úřadu. Ve Slovenském ráji jsme navštívili Prielom Hornádu, Kláštorskou roklinu a roklinu Suché Belé, kde jsme si užili i lezení po žebřících kolem vodopádů.

  

  

 

Podzimní prázdniny ve Vlašimi

Devět Kajek a jeden vedoucí se vydali na podzimní prázdniny do vlašimské hvězdárny. Dvě soutěžní skupiny se vydaly do vesmíru na průzkum cizí planety. Po úspěšném výcviku ve středisku pro kosmonauty zvládly let k cizí planetě, její průzkum i návrat na Zemi. Navštívili jsme oba Blaníky i stanici pro zraněné živočichy ve Vlašimi. Jeden večer, když se vyjasnila obloha, jsme věnovali pozorováním různých hvězd, ale i Jupiterových měsíců. Na podzimkách jsme uspořádali rovněž tradiční soutěž o Mistra uzlování a Hydrologický Silvestr.

 

 

Oslavy 15 let Kajek

Dne 17 listopadu oslavily Kajky 15. výročí dne, kdy si vymyslely svůj název. Narozeniny jsme oslavili v sobotu 15. listopadu kláním Kajek s rodiči a bývalými členy, posezením nad oddílovými kronikami a tvarohovými hody. V pondělí 17. listopadu pak ještě následovala návštěva stromu úmluvy a doplnění nového záznamu do úmluvy.

  

 

Ekologická výchova, akce pro veřejnost

 

Zelená stezka – Zlatý list

ČSOP Hostivice byl v roce 2008 stal krajským koordinátorem a pořadatelem hostivického místního a středo­českého krajského kola přírodovědné soutěže Zelená stezka – Zlatý list.

Hostivické místní kolo proběhlo 27. dubna a zúčastnila se ho dvě družstva v kategorii nejmladší a tři družstva v kategorii mladší. Odborná stanoviště obsadili starší členové Kajek.

 

Středočeské krajské kolo se uskutečnilo 17. a 18. května v Hostivici. Zapojilo se do něj 6 družstev v kategorii mladší a 8 družstev starších. Mezi mladšími vyhráli jednoznačně rakovničtí Castoři, ve starších zvítězili Andrtálci z kladenského gymnázia velmi těsně před hostivickými Kajkami.

Naše organizace dále průběžně zajišťuje správu internetových stránek věnovaných Zlatému listu ve středních Čechách.

 

Koordinaci soutěže ve středních Čechách a uspořádání krajského kola podpořilo SMOP ČSOP z prostředků MŠMT a Lesů ČR. Uspořádání místního kola dále podpořilo město Hostivice.

 

Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků

Ve spolupráci s členy České společnosti ornitologické jsme v sobotu 3. května uspořádali pátý ročník vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků. I přes časný ranní sraz se ho zúčastnilo 18 zájemců, z toho 5 dětí. Celkem jsme pozorovali 54 druhů ptáků, ze zvláště chráněných potápku černokrkou, potápku roháče, potápku malou, žluvu hajní a pisíka obecného.

Na akci navazovalo 6. května vítání ptačího zpěvu pro maminky na mateřské s malými dětmi. Kromě pozorování ptáků byly připraveny i různé hry a zpívání na ptačí náměty.

 

Ptačí festival u Hostivických rybníků

Do podzimní ornitologické akce, Ptačího festivalu u Hostivických rybníků, se v neděli 12. října zapojilo asi 25 účastníků. O odbornou úroveň akce se staral ornitolog Ota Vorel. Pozorovali jsme 27 druhů ptáků, především běžných druhů.

 

 

Historické vycházky

V roce 2008 pokračovala série historických vycházek po Hostivici. V jarním kole proběhla v sobotu 5. dubna vycházka kolem Husova náměstí a v neděli 20. dubna na Břve. Podzimní kolo zahrnovalo vycházku do staré Hostivice „na vršku“ v sobotu 20. září, do Jenečka v sobotu 4. října, do starých Litovic v sobotu 18. října, do Nouzova a okolí v sobotu 1. listopadu a dodatečně přidanou vycházku k nově objevené středověké vsi Hradiště v sobotu 8. listopadu. Počet účastníků se obvykle pohyboval mezi 10 a 30.

 

 

Hospodaření

 

V roce 2008 měla organizace celkové příjmy 84 725,61 Kč a celkové výdaje 79 490,50 Kč, hospodařila tedy se ziskem 5 235,11 Kč. Z předchozího roku má však dosud pouze částečně splacenou půjčku na pokrytí nákladů na vydání publikace Přírodní památka Hostivické rybníky.

V roce 2008 měla organizace tyto příjmy a výdaje:

příjmy v Kč

 

výdaje v Kč

členské příspěvky

3 950,––

 

materiál

18 709,50

účastnické poplatky

45 040,––

 

služby

17 309,50

dotace

6 585,––

 

jízdné

17 343,50

dary

5 000,––

 

ubytování

2 925,50

faktury

3 901,––

 

potraviny a stravování

14 054,50

přijaté příspěvky

15 000,––

 

poplatky za běžný účet

48,––

prodej

4 490,––

 

ostatní (odvod členských příspěvků, vrácené přeplatky z akcí apod.)

9 100,––

úrok běžného účtu

289,61

 

 

ostatní

470,––

 

 

 

Na úklidové brigády u Hostivických rybníků bylo vynaloženo 2 122,50 Kč, které byly uhrazeny z příspěvku města Hostivice.

Uspořádání historických vycházek po Hostivici si vyžádalo výdaje 2 950 Kč, které byly hrazeny rovněž z příspěvku města Hostivice.

Vítání ptačího zpěvu pro maminky s malými dětmi bylo uspořádáno s výdaji 160 Kč, které byly uhrazeny z příspěvku města Hostivice.

Prodejem publikace Přírodní památka Hostivické rybníky bylo získáno 4 790 Kč. Prodejem publikace je třeba získat ještě 15 446 Kč, aby se organizaci vrátil vlastní vklad do vydání této publikace, který vynaložila v roce 2006.

Náklady na činnost oddílu Kajky činily 66 442,50 Kč, přičemž největší částky připadly na tábor na Slovensku (32 988 Kč) a na rekonstrukci klubovny (10 646,50 Kč včetně vlastního podílu v „modré dotaci“ SMOP ČSOP a další náklady v kapitole Činnost mimo výpravy a dotované akce). Náklady byly uhrazeny z členských příspěvků, účastnických poplatků, dotace SMOP ČSOP, příspěvku města Hostivice a z darů.

Místní kolo Zelené stezky – Zlatého listu si vyžádalo výdaje 1 693,50 Kč, které byly uhrazeny z příspěvku města a z podpory od SMOP ČSOP. Výdaje na středočeské kolo Zelené stezky – Zlatého listu činily 3 370 Kč a byly uhrazeny z podpory SMOP ČSOP.

 

Organizace v roce 2008 nevlastnila žádný nemovitý majetek a nezaměstnávala žádného zaměstnance. Měla v nájmu od města Hostivice prostor domu dětí včetně zahrady v Hostivici, Pionýrů 54 pro činnost oddílu Kajky.

 

Identifikační údaje organizace

 

Název:     Český svaz ochránců přírody, 11/02. základní organizace Hostivice

(11/02. ZO ČSOP Hostivice)

 

Sídlo:       Partyzánů 153, 253 01 Hostivice

 

IČ:            67360734

 

Bankovní spojení:

ČSOB – Poštovní spořitelna, číslo účtu 163509119/0300

 

Výbor organizace (od února 2009):

Ing. Jiří Kučera, předseda

RNDr. Jana Vojtová, Ph.D., místopředsedkyně

Blanka Hatschbachová, hospodářka

 

Revizor (od února 2009):

Ing. Anna Králová

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 2008