Český svaz ochránců přírody

11/02. základní organizace Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 2005

 

Výroční zpráva za rok 2005

11/02. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hostivice je složkou největšího nevládního neziskového občanského sdružení v České republice, které se věnuje ochraně přírody a krajiny. Základní organizace byla založena v roce 1997, ke konci roku 2005 měla 10 dospělých členů a 23 členů registrovaných v oddílu mladých ochránců přírody Kajky Hostivice. V roce 2005 došlo ke změně ve složení výboru, hospodářku Alenu Kučerovou vystřídala od 1. dubna Blanka Hatschbachová. Přehled činnosti v roce 2005 obsahuje tato výroční zpráva.

 

Ochrana přírody a životního prostředí

 

V oblasti ochrany přírody se zaměřujeme na přírodní památku Hostivické rybníky, významným počinem byla obnova naučné stezky v tomto území. V roce 2005 jsme dále mj. provedli kácení stromů na zakázku pro město Hostivice.

 

Úklidové brigády v přírodní památce Hostivické rybníky

V přírodní památce Hostivické rybníky jsme v roce 2005 uspořádali 9. dubna a 28. září obvyklé dvě brigády, kterými udržujeme pořádek v území a které zařazujeme jako součást celosvětové kampaně Ukliďme svět (Clean Up the World). První brigády se zúčastnilo 35, druhé 26 pracovníků, vedle členů a příznivců ČSOP a Kajek především myslivci a skauti, ale i několik neorganizovaných občanů. Při obou akcích jsme naplnili odpadem jeden velkoobjemový kontejner. Pořádání brigád podpořilo město Hostivice, odvoz odpadu zajistily Technické služby Hostivice.

 

 

Údržba značení chráněných území

Na základě smlouvy se Středočeským krajem zajišťuje naše organizace údržbu značení přírodních památek Hostivické rybníky a Pazderna. Na vybraná místa na hranicích PP Hostivické rybníky jsme doplnili informační tabule s mapou území a informací o naučné stezce. Po opravách provedených v předchozím roce je značení v pořádku, nebylo třeba provádět nějaké další práce.

  

 

Naučná stezka Hostivické rybníky

V roce 2005 jsme naučnou stezku obnovili. Zvýraznili jsme značení trasy a jednotlivých zastavení stezky, na vybraných místech jsme k tabulím označujícím hranici přírodní památky přidali doplňkové tabule s informací o naučné stezce a na začátek hráze Litovického rybníka u Litovické ulice jsme osadili nový sloupek s mapou a kompletními texty naučné stezky. Průvodce naučné stezky mohli návštěvníci po celý rok získat na vybraných místech v Hostivici.

 

Ptačí budky

Oddíl mladých ochránců přírody Kajky pečuje o ptačí budky vyvěšené u hostivických rybníků. V roce 2005 vyčistil starší vlastní budky i nové budky vyvěšené v roce 2003, které nám dodaly Lesy ČR, s.p. v rámci společného programu ČSOP a LČR. Z čištěných budek byla většina obsazena, a to prakticky výhradně sýkorami. Při oddílové akci k vítání jara děti opravily poškozené budky a vyrobily několik nových náhradou za rozpadlé či jinak zničené.

 

 

Péče o polní cesty

Program obnovy polních cest v okolí Hostivice pokračoval v roce 2005 dokončením výchovných řezů lip vysazených v roce 1999 na cestě do Hájku. Řez zaměřený na prosvětlení korun a začištění terminálů polámaných dravci odborně garantovali arboristé Klára Petříková a Matyáš Macourek. Průběžnou péči o cesty po úvodních rozsáhlejších akcích zajišťovaných dobrovolnicky (prořezání náletů a zpřístupnění cesty do Řep a úklid cesty do Hájku) v roce 2005 plně převzalo město Hostivice jako vlastník pozemků, sekání zajišťují v souladu s plánem údržby městské zeleně Technické služby Hostivice.

  

 

Kácení stromů pro město Hostivice

Na jaře 2005 naše organizace provedla kácení vybraných stromů v Ziklově parku. Šlo o hrušně, vrby, smrk a jeřáb a nutnost kácení vyplynula z celkového vyhodnocení stavu stromů v parku. Na podzim 2005 jsme pokáceli některé břízy na Husově náměstí, které byly napadeny houbovými chorobami a překážely probíhajícím úpravám jižní části náměstí.

  

 

Účast ve správních řízeních a obdobné aktivity

ZO ČSOP Hostivice má požádáno o informování o zahajovaných řízeních u Městského úřadu Hostivice, Městského úřadu Černošice a Krajského úřadu Středočeského kraje, tato žádost byla aktualizována v květnu 2005. Všechny jmenované úřady potvrdily písemně akceptování žádosti. Městský úřad Hostivice oznámil v roce 2005 celkem 22 zahajovaných správních řízení (všechny se týkaly kácení dřevin rostoucích mimo les), Městský úřad Černošice 3 zahajovaná řízení (dva zásahy do VKP Jenečského potoka a vypouštění odpadních vod z ČOV Jeneč) a Krajský úřad Středočeského kraje 2 zahajovaná řízení (vypouštění odpadních vod z ČOV Hostivice a žádost o odstřel kormoránů v PP Hostivické rybníky) a vyhlašované výběrové řízení na zpracování plánu péče o PP Hostivické rybníky.

Organizace se přihlásila k účasti ve dvou správních řízeních vedených Městským úřadem Hostivice. V jednom případě vyjádřila nesouhlas s kácením jasanu ztepilého na soukromé zahradě; proti povolení ke kácení jsme se neodvolali. Ve druhém případě, kdy firma Central Group žádala o pokácení 29 javorů v aleji k jenečskému hřbitovu kvůli výstavbě křižovatky, jsme s kácením souhlasili pod podmínkou provedení odpovídajících náhradních výsadeb.

K žádosti o povolení odstřelu kormoránů mj. na hostivických rybnících jsme připravili podklady pro stanovisko města Hostivice, proto jsme se řízení nezúčastnili. Na základě stanoviska města krajský úřad povolil odstřel na všech žádaných rybnících kromě rybníků v PP Hostivické rybníky.

V roce 2004 oznámil krajský úřad záměr zmenšit ochranné pásmo PP Hostivické rybníky v prostoru za Litovickým rybníkem. V lednu 2005 jsme uplatnili nesouhlasné stanovisko, na základě kterého nás krajský úřad pozval k ústnímu jednání. Přestože se v oznámení uvádělo, že krajský úřad jedná na základě vlastního podnětu, ze všech kroků bylo zjevné, že je úřad veden maximální snahou vyhovět majiteli pozemku, který chce v těchto místech stavět obytnou zástavbu. Přestože jsme byli s odkazem na správní řád pozváni k jednání, krajský úřad naši námitku označil jako nepřípustnou (podle odůvodnění občanské sdružení nemůže být účastníkem řízení, kterým se ruší ochrana nějakého území) a námitku města Hostivice zamítl. ČSOP Hostivice i město Hostivice se odvolaly, ale Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy I rozhodnutí krajského úřadu potvrdil. Poslední krok, vydání nařízení kraje o změně ochranného pásma, ke kterému do konce roku 2005 nedošlo, již nelze nijak ovlivnit.

Naše organizace se přihlásila do výběrového řízení na zpracování plánu péče pro PP Hostivické rybníky. Naše nabídka nebyla přijata, ale vítězný uchazeč od zakázky odstoupil, takže plán péče se bude znovu řešit v roce 2006.

 

Oddíl mladých ochránců přírody Kajky

 

Popis: image032

Při organizaci je registrován oddíl mladých ochránců přírody Kajky Hostivice, který vedou Ladislava Pasáková a Jiří Kučera za pomoci odrostlých členů oddílu. O pořadatelství jednotlivých akcí během roku se naše organizace dělí s Pionýrem Hostivice. Oddíl pořádal jednou týdně schůzky a řadu sobotních i víkendových akcí. Pro členy oddílu vycházel 11. ročník časopisu Kajčí křik.

Oddílové akce pořádané v roce 2005 ZO ČSOP Hostivice jsou uvedeny dále v samostatných kapitolkách. K dalším oddílovým akcím (pořádaným Pionýrem) patří pololetní schůzka, vítání jara, den pro zelenáče, dvě výpravy za pražskými pověstmi, den dětí, pohádkový les, podzimní prázdniny u Kutné Hory, oslavy 12 let oddílu, den lidových řemesel a vánoční schůzka.

Konkrétní akce byly podpořeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Sdružení MOP ČSOP. Činnost oddílu dále podpořily město Hostivice a Sdružení MOP – CDM ČSOP.

 

Horolezení v Ruzyni

V neděli 16. ledna navštívilo 8 účastníků cvičnou horolezeckou stěnu v Ruzyni. Akce byla zaměřena na procvičení základních horolezeckých dovedností.

 

Pololetní prázdniny ve Vejprtech

Převážně lyžařsky byla zaměřena akce od 3. do 6. února ve Vejprtech s 5 účastníky.

 

Sčítání netopýrů

Páté sčítání netopýrů ve štolách Malé Ameriky v Českém krasu proběhlo v sobotu 26. února a zúčastnilo se ho 21 účastníků, z toho 8 dětí. Odborně akci vedl RNDr. Vladimír Hanzal z Agentury ochrany přírody a krajiny. Celkem jsme napočítali 177 netopýrů, z toho 118 netopýrů velkých, 48 netopýrů černých, 4 netopýry vodní, 1 netopýra ušatého, 1 netopýra dlouhouchého, 3 netopýry večerní, 1 netopýra vousatého (pozorován při našich sčítáních poprvé) a 1 vrápence malého.

  

 

Středočeské kolo Zlatého listu ve Vraném nad Vltavou

Družstvo Kajek se tentokrát zúčastnilo středočeského krajského kola Zlatého listu ve Vraném nad Vltavou od 6. do 8. května. Účastníci si užili řadu her a soutěží s dalšími oddíly a v soutěžní stezce jsme vybojovali šesté místo.

 

 

Víkend na vodě

Na akci plánovanou původně jako čistě oddílovou se přihlásilo málo zájemců, proto jsme ji nabídli i našim dalším spolupracovníkům a příznivcům. Na Sázavu se nás nakonec o víkendu 10. až 12. června vypravilo 16, sjeli jsme řeku z Lštění do Týnce a z Týnce do Pikovic a užili jsme si spoustu zábavy.

 

 

Víkend s vydrami

K úspěšným akcím vždy patří návštěva Stanice ochrany fauny v Pavlově u Ledče nad Sázavou, kde kromě vyder můžeme potkat i norky evropské nebo řadu dravců i sov. O víkendu 9. až 11. září nás tentokrát bylo 12. Pomáhali jsme uklízet a natírat voliéry a krmit zvířata, děti dostaly na ruku ochočeného kalouse ušatého, obyvatele stanice jsme si namalovali, zahráli jsme si soutěž Riskuj a několik nočních her a vůbec se nám nechtělo domů.

  

  

 

Horolezení v Černolicích

V sobotu 9. října se vydalo 16 malých i velkých Kajek na horolezení v Černolicích. Všichni si užili řadu různých lezeckých cest po buližníkových skalách.

  

 

Ekologická výchova

 

Zelená stezka – Zlatý list

Popis: image070

ČSOP Hostivice v roce 2005 zajišťoval hostivické místní kolo přírodovědné soutěže Zelená stezka – Zlatý list. Kolo proběhlo 23. dubna a zúčastnilo se ho celkem 18 dětí v 7 soutěžních družstvech. Jednotlivá odborná stanoviště  stezky obsadili starší členové oddílu a další naši příznivci. Uspořádání místního kola podpořil krajský koordinátor – ČSOP Zvoneček Vrané nad Vltavou.

Naše organizace dále průběžně zajišťuje správu internetových stránek věnovaných Zlatému listu ve středních Čechách (www.volny.cz/zszl) a pro školní rok 2005/2006 se stala opět krajským koordinátorem této soutěže pro střední Čechy a pořadatelem krajského kola.

 

 

Vítání ptačího zpěvu

Ve spolupráci s členy České společnosti ornitologické jsme v sobotu 14. května uspořádali druhý ročník vítání ptačího zpěvu u hostivických rybníků. Kromě pořadatelů se sešlo 13 zájemců, kteří viděli nebo slyšeli například potápku roháče, potápku černokrkou, potápku malou, poláky, kopřivku obecnou, ale i silně ohroženého pisíka obecného a řadu lesních ptáků či ptáků otevřené krajiny, celkem 47 druhů.

 

 

Vycházka s komisí kultury a sportu

Na podnět komise kultury a sportu jsme v sobotu 18. června uspořádali vycházku po trase obnovené naučné stezky Hostivické rybníky. Akce se zúčastnili starší místní občané, ale i noví obyvatelé z dokončované výstavby a dozvěděli se základní informace o přírodě i historii tohoto území a mohli i pozorovat ptactvo rybníků pomocí dalekohledů. K nejzajímavějším pozorováním patřila žluva hajní.

  

 

Prohlídka litovické tvrze

Pro komisi kultury a sportu jsme zajistili v sobotu 6. srpna průvodcovskou službu při prohlídce litovické tvrze, nejvýznamnější hostivické stavební památky, která měla být původně součástí rozsáhlejší akce v této stavbě.

 

Světový festival ptactva

Již tradiční podzimní akcí se stal Světový festival ptactva u hostivických rybníků. Tentokrát akce proběhla v sobotu 22. října a kromě trvale spolupracujícího ornitologa Oty Vorla se jí zúčastnil i ornitolog-kroužkovatel Martin Brejška. Díky tomu mohli účastníci, kterých se sešlo 45 včetně 17 dětí, vidět kroužkování střízlíka obecného, který se chytil do sítě u Litovického rybníka. Celkem jsme pozorovali 39 druhů ptáků, nejvzácnějším je bezesporu kriticky ohrožený druh polák malý pozorovaný na hladině rybníka Kala.

 

  

 

Publikační činnost

 

Informační letáky o Hostivici

Příspěvek města Hostivice poskytnutý na činnost a další aktivity naší organizaci umožnil sestavení a vydání sady informačních letáků o památkách a dalších zajímavých místech v Hostivici. Část nákladu 160 ks byla využita pro potřeby organizace a zbývající část byla předána městskému úřadu. Jednotlivé letáky o rozsahu 1-2 dvojlisty formátu A5 zpracovávají tato témata: Stručně z historie, Znak města Hostivice, Vlajka města Hostivice; v řadě Hostivické památky: Hostivický zámek, Kostel sv. Jakuba, Hostivická fara, Mariánský sloup, Litovická tvrz, Litovická kaple, Sochy, pomníky a pamětní desky, Poutní cesta z Prahy do Hájku, Rybníky v Hostivici a v řadě Procházky dávnou minulostí: Stará Hostivice, Staré Litovice, Starý Jeneček, Staré Břve. V digitální podobě jsou tyto texty k dispozici na internetových stránkách města Hostivice.

   

   

   

   

 

Informace v tisku

Organizace průběžně informuje o své činnosti v Hostivickém měsíčníku, kde jsou také otiskovány příspěvky o činnosti oddílu Kajky.

 

Prezentace na internetu

Organizace provozuje vlastní stránky i stránky oddílu Kajky. Samostatné stránky věnované soutěži Zelená stezka – Zlatý list se nacházejí na adrese www.volny.cz/zszl. Na samostatných stránkách věnovaných přírodní památce Hostivické rybníky na adrese www.volny.cz/hostivickerybniky jsou zveřejňovány informace o tomto území.

 

 

 

Hospodaření

 

Zůstatek k 1.1.2005 činil 16 535,07 Kč. V roce 2005 měla organizace celkové příjmy 53 892,05 Kč a celkové výdaje 47 649,50 Kč. Zůstatek k 31.12.2005 činil 22 777,62 Kč.

V roce 2004 organizace získala dotaci na zájmovou činnost dětí a mládeže ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) poskytnutou prostřednictvím Sdružení MOP ČSOP ve výši 8 074 Kč a příspěvek města Hostivice na činnost ve výši 15 000 Kč. Výdělečnou činností organizace získala 10 000 Kč (za kácení stromů pro město Hostivice). Další příjmy tvořily zejména členské příspěvky a účastnické poplatky na akcích oddílu Kajky.

Výdaje na činnost oddílu Kajky činily 30 851 Kč. Na úklidové brigády u hostivických rybníků bylo vynaloženo 1 373,50 Kč, na údržbu naučné stezky Hostivické rybníky 663 Kč, na vydání informačních letáků o Hostivici 8 174 Kč a na uspořádání místního kola Zlatého listu 2 733,50 Kč. Výdaje na ostatní aktivity (odvody členských příspěvků, provoz účtu, úřední korespondence apod.) dosáhly 3 335,50 Kč.

Organizace nevlastní ani nemá v nájmu žádný nemovitý majetek. V roce 2005 nezaměstnávala žádného zaměstnance.

 

Poděkování sponzorům a příznivcům

 

V roce 2005 podpořily naši činnost příspěvkem město Hostivice a Sdružení MOP ČSOP. Činnost oddílu Kajky podporuje Sdružení MOP ČSOP z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Děkujeme.

Poděkování za pomoc a spolupráci dále patří všem našim spolupracovníkům a příznivcům, které jmenujeme u našich jednotlivých programů v této zprávě.

Organizace uvítá finanční příspěvky k podpoře své činnosti. Dary určené na ochranu přírody, případně práci s dětmi a mládeží a pro kulturní účely, mohou podnikatelé a firmy odečíst z daňového základu. S dárci uzavřeme darovací smlouvu nebo jim vydáme potvrzení o přijetí daru.

 

Identifikační údaje organizace

 

Název: Český svaz ochránců přírody, 11/02. základní organizace Hostivice (11/02. ZO ČSOP Hostivice)

 

Sídlo: Partyzánů 153, 253 01 Hostivice

 

IČO: 67360734

 

Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna, číslo účtu 16 35 09 119/0300

 

Výbor organizace (od dubna 2005):

            Ing. Jiří Kučera, předseda

            Mgr. Jana Vojtová, místopředsedkyně

            Blanka Hatschbachová, hospodářka

 

Revizor: Ladislava Pasáková

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 2005