Český svaz ochránců přírody

11/02. základní organizace Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 2000

 

Výroční zpráva za rok 2000

11/02. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hostivice je složkou největšího nevládního neziskového občanského sdružení v České republice, které se věnuje ochraně přírody a krajiny. Základní organizace byla založena v roce 1997, v roce 2000 měla 7 dospělých členů a 27 členů registrovaných v oddílu mladých ochránců přírody Kajky Hostivice. Přehled činnosti v roce 2000 obsahuje tato výroční zpráva.

 

Ochrana přírody a životního prostředí

 

V oblasti ochrany přírody se zaměřujeme na přírodní památku Hostivické rybníky. Pozornost věnujeme i dalším územím v Hostivici a okolí.

Terénní práce

Terénní práce v přírodní památce Hostivické rybníky v roce 2000 představovaly dvě základní brigády v dubnu a v září 2000, kterými udržujeme pořádek v území a které zařazujeme jako součást celosvětové kampaně Ukliďme svět (Clean up the world), a podzimní práce na opravě značení hranic přírodní památky a značení trasy naučné stezky.

Okresní úřad Praha-západ zadal odborné firmě ošetření dvou památných lip na náměstí před vchodem do kostela. Po zásahu v prosinci 2000 jsme uklidili odstraněné větve.

Oddíl mladých ochránců přírody Kajky v lednu 2000 vyčistil vyvěšené ptačí budky. Členové Kajek odvedli v roce 2000 celkem 199 hodin práce pro přírodu, pracovní hodiny dospělých členů nesledujeme.

 

Naučná stezka Hostivické rybníky

V roce 2000 jsme pro Okresní úřad Praha-západ přepracovali naučnou stezku Hostivické rybníky. Protože tabule v terénu se neosvědčily kvůli častému ničení, zvolili jsme řešení s tištěným průvodcem. V terénu jsme obnovili značení trasy naučné stezky a čísly vyznačili jednotlivá zastavení. Veškeré informace jsme soustředili do průvodce, jehož tisk zajišťuje okresní úřad. V květnu 2000 jsme vydali několik zkušebních výtisků, hlavní tisk se do konce roku 2000 nepodařilo dokončit.

 

Inventarizační průzkumy

V roce 2000 pokračovaly některé inventarizační průzkumy v přírodní památce Hostivické rybníky.

RNDr. František Kotlaba, CSc., v roce 2000 zpracoval pro naši organizaci text o houbách u hostivických rybníků. Tento materiál zatím nebyl publikován. Zjištěné zajímavé a vzácné druhy hub svědčí o mimořádném významu lokality. Hostivické rybníky jsou jedinou známou českou lokalitou pro lupenatou houbu kalichovku půvabnou (nalezenou v roce 1970 a 1971) a houbu podobnou plísním Rhinotrichella globulifera (nemá české jméno), která tvoří hnědožluté povlaky např. na spodní straně klobouků starých plodnic vytrvalých chorošů (nalezenou v roce 1999). Další vzácný druh lupenaté houby, známý od nás jen asi z 8 lokalit, je pečárka bělovlnná (nalezena v roce 1999). Asi 10 lokalit má u nás drobná šupinovka rákosová, která vyrůstá na odumřelých stéblech rákosu a v trsech velkých ostřic; byla nalezena vícekrát, a to i v poslední době (poprvé v roce 1953). Z nevelkého počtu lokalit (více než deseti) známe v ČR dva další drobné druhy lupenatých hub, a to křehutku orobincovou, která roste naspodu odumřelých částí orobinců a velkých ostřic těsně nad vodou (nalezenou v roce 1958), a špičku močálovou (nalezenou v roce 1953).

Kalichovka půvabná

V březnu 2000 odebral Petr Pokorný z Botanického ústavu AV ČR z Třeboně v Břevské rákosině vzorky rašeliny, ve kterých bude provedena pylová analýza a rozbor makrozbytků. Tato práce má sloužit k hodnocení čtvrtohorního vývoje středočeské krajiny. Výsledky zatím nejsou známy.

V květnu 2000 prováděl ornitologický průzkum spojený s kroužkováním RNDr. Petr Miles, CSc. Šlo o dokončení průzkumu z roku 1999, práci zadal Okresní úřad Praha-západ. Členové organizace a oddílu Kajky spolupracovali při natahování a kontrole sítí. V průběhu průzkumu bylo zjištěno 55 druhů ptáků, ze zvláště chráněných silně ohrožení čírka modrá, krahujec obecný, chřástal vodní, pisík obecný a žluva hajní a ohrožení potápka malá, potápka roháč, potápka černokrká, moták pochop a vlaštovka obecná.

Strnad rákosní

Účast ve správních řízeních

V roce 2000 jsme se zapojili do čtyř správních řízení.

V únoru 2000 jsme se zapojili do územního řízení vedeného Stavebním úřadem Hostivice, kterým měla být povolena úprava pozemků kolem Jenečského potoka pod Jenčí na zahradnictví. V řízení šlo pouze o úpravu terénu navezením kopců, na kterých má později vzniknout výstavní expozice. Doporučili jsme snížení výšky navezených kopců, toto doporučení nebylo přijato.

V srpnu 2000 bylo zahájeno řízení u Okresního úřadu Praha-západ, referátu životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, kterým měl být udělen souhlas  s umístěním sportovního areálu v ochranném pásmu přírodní památky Hostivické rybníky mezi Břevským rybníkem a rybníkem Kala. Podali jsme nesouhlasné stanovisko, ve kterém jsme upozornili na přílišné dimenzování areálu v citlivém prostoru a na částečný rozpor záměru s regulativy územního plánu města Hostivice. V prosinci 2000 vydal úřad nesouhlasné rozhodnutí.

Zapojili jsme se do řízení o umístění stavby čistírny odpadních vod Hostivice vedeného v listopadu 2000 Stavebním úřadem v Hostivici. Stanovisko zpochybňující účelnost akce v navrženém rozsahu navazovalo na předchozí vyjádření podaná v roce 1999 i 2000. Stavební úřad vyjádření zamítl, protože investor (město Hostivice) na navrženém řešení trval a vyjádření orgánů státní správy bylo souhlasné.

V listopadu 2000 proběhlo také řízení o umístění stavby Bylinková zahrada včetně rodinného domu vedené Stavebním úřadem v Hostivici. Upozornili jsme, že záměr je v rozporu s územním plánem města Hostivice, který v zamýšlené lokalitě nepřipouští výstavbu. Do konce roku 2000 nebylo vydáno žádné rozhodnutí.

Mimo správní řízení jsme v březnu 2000 zaslali Městskému úřadu v Hostivici, odboru životního prostředí obsáhlé stanovisko k provozování kempu u Břevského rybníka.

Pozemkovému fondu v Berouně jsme zaslali upozornění, že rozdělovaný a vydávaný pozemek pole mezi rybníkem Kala a mokřadem Nekejcov se nachází v ochranném pásmu přírodní památky a jeho využití je omezené. Neobdrželi jsme žádnou odpověď.

Ministerstvo kultury oznámilo v listopadu 2000 zahájení řízení o prohlášení bývalého mlýna v Litovicích za kulturní památku. Návrh podali členové organizace před jejím založením pod hlavičkou ČSOP Troja v roce 1997. Ministerstvu jsme sdělili, že návrh již považujeme za bezpředmětný, protože objekt byl přestavěn.

 

Oddíl mladých ochránců přírody Kajky

Při organizaci je registrován oddíl mladých ochránců přírody Hostivice, který vedou Jiří Kučera a Ladislava Pasáková (do května 2000 i Alena Kučerová). O pořadatelství jednotlivých akcí během roku se naše organizace dělí s Pionýrem Hostivice. Oddíl pořádá dvě schůzky týdně (mladší a starší) a řadu sobotních i víkendových akcí. Pro členy oddílu vychází časopis Kajčí křik.

ZO ČSOP Hostivice v roce 2000 zajišťovala účast Kajek na velikonočním setkání oddílů v Čimelicích (cesta na jižní pól), víkendovku v Českém krasu v červnu 2000, účast Kajek na národním kole Zelené stezky – Zlatého listu a na národním kole slovenské soutěže Poklady přírody, letní tábor, účast na zářijové akci Až na dno, Výpravu za podzimem do Českého krasu 14. října, podzimní prázdniny v Broumovsku, akci k sedmi letům oddílu 17. listopadu, den lidových řemesel 2. prosince a vánoční výpravu za starými mlýny na Kačáku 30. prosince. K dalším oddílovým akcím (pořádaným Pionýrem) patří exkurze do Českého hydrometeorologického ústavu na pracoviště předpovědi počasí, pololetní prázdniny ve Strži, výpravy za pražskými pověstmi, oslavy prvního jarního dne, výprava Kudy chodil Joachim Barrande, víkend na starém hradě (Helfenburk), víkend na vodě, klání Kajek s rodiči a vánoční schůzka.

 

Velikonoční setkání oddílů

Společná velikonoční akce oddílů Kajky, Nezmaři a Brontosauři byla pojata jako cesta na jižní pól. Nejprve jsme se ve středu představili královské akademii věd, která nás pověřila dobytím pólu. Jeden celý den nám zabrala plavba na jih s překonáním bouře a mlhy či lovením důležité zprávy. Následující den jsme zkoumali pobřeží Antarktidy a teprve v sobotu jsme vyrazili k pólu. Čekaly nás různé překážky – z provazového žebříku nad vodou vylovit utopené vybavení, poslepu přejít vratkou lávku přes potok či zdolat skálu vytažením po lanovém výtahu. Dvěma výpravám ze čtyř se dobytí pólu podařilo. V neděli jsme se vraceli zpět a vedle soutěží v ringu a psím fotbale jsme se polévali tak, že nikdo nezůstal suchý. Večer výpravy obhájily své zprávy o cestě na pól a v pondělí proběhly tradiční velikonoční zvyky. Účastníci hodnotí Velikonoce jako jednu z nejlepších akcí roku.

Velikonoce – jízda na lanovce

Víkend v Českém krasu

Při víkendovce uzavírající školní rok jsme navštívili nejcennější místa Českého krasu – Kotýz, Zlatý kůň a Kodu a viděli jsme i velkolom Čertovy schody. K nejatraktivnějším činnostem patřilo hledání zkamenělin v lomu Homolák.

 

Národní kolo Zelené stezky – Zlatého listu

Kajky při slavnosti slunovratu

Jako vítězové středočeského kola Zlatého listu v kategorii mladších postoupily Kajky do národního kola, které proběhlo od 19. do 25. června 2000 ve Spálovském mlýně v Oderských vrších na severní Moravě. Družstvo tvořili Bára Žílová, Hanka Vávrová, Katka a Týna Soudkovy, Ondra Mareš a Ondra Černý – Filozof. O Kajky se starala Věra Marešová, Jirka se zúčastnil jako odborník.

V prvních dnech probíhaly exkurze do okolí – například CHKO Poodří a záchranná stanice pro zraněné živočichy v Bartošovicích, údolí Moravice, údolí Odry v okolí základny, vojenský prostor Libavá, kroužkování ptáků. Ve volných chvílích a po večerech družstva plnila úkoly druidů. Některé večery patřily velkolepým slavnostem jako byla oslava slunovratu. Vlastní soutěžní stezka proběhla v pátek a v sobotu mladší družstva pomáhala přírodě brigádou v lese.

Družstvo Kajek vybojovalo ve své kategorii sedmé místo. V soutěži druidů jsme obsadili páté až šesté místo, vystavené oddílové materiály byly hodnoceny ostatními dětmi jako čtvrté nejlepší a vedoucími dokonce jako třetí nejlepší.

 

Slovensko

Prielom Hornádu

Protože jsme v roce 1999 zvítězili v národním kole Zlatého listu, mohli jsme se zúčastnit národního kola obdobné slovenské soutěže Poklady prírody, které proběhlo od 2. do 9. července 2000. Výpravu tvořili členové vítězného družstva z roku 1999 Hanka Vávrová, Jitka Háková, Katka a Týna Soudkovy, Ondra Mareš a Přemek Šanovec s Jirkou jako doprovodem.

Po noční jízdě rychlíkem jsme se vydali do národního parku Slovenský ráj a prošli jsme Prielomem Hornádu s mnoha řetězy a stupačkami. Odpoledne jsme potom dorazili do Záhory u Spišských Vlachů, kde soutěž probíhala. Obdobně jako při českém Zlatém listu probíhaly v prvních dnech přírodovědné exkurze do okolí. Viděli jsme vápencový masív Galmusu i odstavené rameno řeky Hornádu. Večery patřily obhajobám zájmových prací (to se nás netýkalo) a různým hrám. Kajky nejvíc bavil „fotbal bez lopty“, při kterém je cílem přetáhnout protihráče na konec svého hřiště. Jeden den byl věnován tzv. zájmové činnosti, při které jsme ve Spišských Vlaších zjišťovali, jak je zajištěno nakládání s odpady. Každé družstvo svou práci obhajovalo před porotou tvořenou pořadateli soutěže a zástupci města. Soutěžní stezka (náučny chodník) byla postavena na písemných otázkách, které často vyžadovaly znalost odborných pojmů vysvětlovaných na předchozích exkurzích. V soutěži jsme získali páté a šesté místo (každá trojice byla hodnocena jako samostatné družstvo). Navíc jsme zde našli nové přátele, zejména oddíl Zrnka z Piešťan, se kterými si příležitostně vyměňujeme dopisy.

 

Letní tábor

Oddílový tábor proběhl od 22. července do 5. srpna u osady Charašo v Posázaví. Táborová hra navazovala na velkou hru Archa Noemova: před prázdninami jsme se připravovali na potopu světa a snažili jsme se poznat co nejvíce živočichů, abychom je mohli zachránit. Před táborem došlo k potopě a my jsme měli přežít na liduprázdné zemi. Navíc se na Arše objevila tajemná truhla zavřená jedenácti zámky. Pokoušeli jsme se objevit všechny klíče, abychom se do truhly dostali. Některé klíče jsme nalezli po dlouhých výpravách, jiné nám za odměnu přinesl větroplavec. Poslední klíč se dokonce objevil v koruně stromu nad náčelnickým křeslem. V truhle jsme objevili kameny, které nám připomínají, z čeho si máme postavit obydlí, brambory, abychom netrpěli hladem, a knihy, ve kterých jsou ukryty znalosti o přírodě. V průběhu tábora jsme se věnovali rozličným táborovým dovednostem, účastníci například nemohou zapomenout na noční vaření čaje na ohni. Došlo i na lov bobříků. Navštívili jsme sázavský klášter a zříceninu Talmberk, při vandru jsme se vypravili do Voděradských bučin.

Družstva si sama vaří večeři

Večer u táborového ohně

Až na dno

Již podruhé jsme se zúčastnili ve Volduchách u Rokycan od 8. do 10. září 2000 akce Až na dno, při které mají účastníci během 24 hodin nachodit (nebo naběhat či naplazit) po vyznačených trasách co nejdelší vzdálenost. Akce se těší zejména mezi staršími Kajkami mimořádné oblibě a jejich výkony jsou neuvěřitelné: Katka 53,11 km, Mates 59,01 km, Ondra 67,666 km, Týna a Jana 80,00 km, Michal 80,13 km a Petr 83,57 km.

 

Výprava za podzimem

V sobotu 14. října směřovala naše výprava opět do Českého krasu. Navštívili jsme skanzen důlní činnosti na Parapleti a věnovali jsme se podzimním proměnám přírody.

 

Podzimní prázdniny v Broumovsku

Podzimní prázdniny od 26. do 29. října 2000 jsme strávili v chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Program jsme zaměřili hlavně na poznávání zdejší krásné krajiny. Za večerní mlhy jsme vystoupali na stolovou horu Ostaš, aby nás při zpáteční cestě zalil vydatný déšť, celý den jsme strávili v Adršpašsko-Teplických skalách a nezapomněli jsme ani na Broumovské stěny s Kovářovou roklí. Heslem akce se stalo tvrzení: každá výprava končí za tmy. Po večerech proběhla soutěž Mistr uzlování a poslední večer nás čekal Hydrologický Silvestr (hydrologický rok začíná 1. listopadu). Poděkování za ubytování a přednášku o Broumovsku náleží Správě CHKO.

 

Sedm let oddílu

Oddíl Kajky si dal své jméno 17. listopadu 1993. Když už kvůli této události vznikl nový státní svátek, rozhodli jsme se výročí oslavit. Vytvořili jsme tajnou listinu s úmluvou, kterou jsme při výpravě do okolí Hostivice zakopali na tajném místě. Po návratu jsme uspořádali v klubovně ovocné hody.

 

Den lidových řemesel

Den lidových řemesel patří k pravidelným oddílovým akcím. Letos jsme dávali do pořádku zahradu u klubovny a vyráběli jsme různé svícny a vánoční věnce.

 

Vánoční výprava za starými mlýny

Při skromně navštívené výpravě jsme se 30. prosince vydali do údolí Kačáku.

 

Ekologická výchova

 

Zelená stezka – Zlatý list

Alena Vopálková zkouší na stanovišti Stromy a keře

Základní organizace v roce 2000 byla již druhým rokem regionálním koordinátorem přírodovědné soutěže Zelená stezka – Zlatý list pro střední Čechy a pořadatelem středočeského regionálního kola. Soutěž je určena pro šestičlenná družstva a formou soutěžní stezky ověřuje znalosti dětí o přírodě. Probíhá na třech úrovních – místní, regionální a národní.

Jako regionální koordinátor jsme v roce 2000 akreditovali tři místní kola, která se konala na Rakovnicku (pořadatel ZŠ Jesenice), na Kladensku (Javory Černuc) a v Českém krasu (ZO ČSOP Alkazar).

Regionální kolo proběhlo v Hostivici v sobotu 27. a neděli 28. května 2000. Na soutěžní stezce byla zařazena stanoviště ekologie, ochrana prostředí, rostliny a houby, stromy a keře, ptáci, geologie, savci, ryby – obojživelníci – plazi a bezobratlí, doplňkovými stanovišti na startu bylo tábornictví, zdravověda a práce s mikroskopem.

Regionálního kola se zúčastnilo 21 družstev ze středních Čech. V kategorii mladších zvítězilo družstvo Kajek z Hostivice před Nezmary z Vraného nad Vltavou a ZŠ Jesenice. Mezi staršími vyhráli Nezmaři z Vraného nad Vltavou před Vlčaty z Mníšku pod Brdy a Kajkami z Hostivice. Průběh soutěže a její výsledky jsou shrnuty ve vydaném sborníku.

 

Pátrejte s námi – 8. ročník soutěže

Pro žáky základních škol v Hostivici, Chýni a Jenči je určena dopisová soutěž Pátrejte s námi, která probíhá pravidelně na podzim. V roce 2000 proběhl 8. ročník soutěže, ve kterém bylo připraveno 18 otázek. Řešení odevzdalo 23 účastníků. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny v pondělí 4. prosince v salonku hostivického zámku a z odpovědí byla sestavena výstava o soutěži. Ukázky z odpovědí a výsledková listina jsou uvedeny v sešitu správných odpovědí, který dostali všichni účastníci soutěže.

Nejlepší účastníci soutěže:

kategorie starší                                             kategorie mladší

1. Tereza Shrbená                                          1. Gabriela Trefná

2. Tereza Halenková                                     2. Monika Chomiaková

3. – 4. Kristýna Soudková                              3. Andrea Havlová

3. – 4. Šárka Chomiaková

Hostivická pohlednice podle Ondry Mareše

Kresba houby od Šárky Chomiakové

Z vyhlášení výsledků soutěže Pátrejte s námi 4. prosince

Přednášky

V roce 2000 pokračoval pravidelný cyklus přednášek pro veřejnost, které probíhaly v klubovně Kajek. Uspořádali jsme tyto přednášky:

11. ledna – Ing. Jiří Pergl: Hostivice v proměnách 18. a 19. století

8. února – Ing. Petr Stýblo: Zabajkalský národní park

14. března – Ing. Jan Halík: Strom ve městě

11. dubna – Jan Kubart: S batohem do Indie

9. května – Stanislav Lhota: Indické opice

V květnu jsme přednášky ukončili pro kolísavý zájem veřejnosti. Některé přednášky navštívilo až dvacet lidí, na jiných se sešlo jen pět posluchačů.

 

Výstavy

 

V roce 2000 jsme připravili dvě výstavy ve výstavním prostoru hostivického zámku (městského úřadu).

Od 23. března do 30. dubna jsme uspořádali úspěšnou výstavu fotografií Jiřího Hasmana Čtyři roční období u hostivických rybníků. Výstava byla prodloužena do 29. května.

Od 4. prosince do konce roku jsme vystavili práce dětí z 8. ročníku soutěže Pátrejte s námi.

Fotografie Jiřího Hasmana

Z výstavy k soutěži Pátrejte s námi

 

Publikační činnost

 

Sborník ze středočeského regionálního kola soutěže Zelená stezka – Zlatý list

Sborník vydaný nákladem 200 kusů shrnul průběh přírodovědné soutěže Zelená stezka – Zlatý list ve středních Čechách v roce 2000. Ve sborníku jsou uvedeny údaje o průběhu místních kol, kontakty na kolektivy zapojené do regionálního kola, otázky ze soutěžní stezky a výsledky soutěže.

 

Správné odpovědi z 8. ročníku soutěže Pátrejte s námi

Pro účastníky soutěže Pátrejte s námi jsme nákladem 50 kusů vydali sešit se správnými odpověďmi z 8. ročníku soutěže. Sešit obsahuje řešení soutěžních otázek s ukázkami odpovědí od účastníků a výsledkovou listinu.

 

Průvodce naučnou stezkou Hostivické rybníky

V roce 2000 byl připraven průvodce naučnou stezkou Hostivické rybníky a zkušebně vydán v nákladu 50 kusů. Hlavní náklad zajišťuje Okresní úřad Praha-západ.

 

Informace o organizaci v tisku

Informace o činnosti organizace vycházejí příležitostně ve zpravodaji ČSOP Depeše a od října 2000 pravidelně v oddílovém časopisu Kajčí křik. Ukázky z činnosti oddílu Kajky otiskuje příloha Depeše juv. Pravidelně publikujeme také v Hostivickém měsíčníku, zpravodaji hostivického městského úřadu.

O výsledcích zářijové brigády byl publikován článek v časopise Veřejná správa č. 46/2000 (viz předchozí strana).

Ve Zpravodaji ochránců přírody okresu Praha-západ byl publikován článek Jiřího Kučery Historie přírodovědných průzkumů hostivických rybníků.

 

Spolupráce s dalšími organizacemi

 

Spolupráce v rámci ČSOP

Naše základní organizace je členem regionálního sdružení ČSOP Metropolitní region, která sdružuje základní organizace z Prahy a okresů Praha-východ a Praha-západ.

Předseda organizace je členem Komise ochrany přírody při Ústřední výkonné radě ČSOP a v březnu se zúčastnil jako delegát Sněmu ČSOP v Benešově.

Při přípravě akcí pro oddíl Kajky i při řešení ochranářských záležitostí spolupracujeme s dalšími organizacemi ČSOP, zejména s 01/30. ZO ČSOP Troja z Prahy 7, 11/11. ZO ČSOP Zvoneček a oddílem Nezmaři z Vraného nad Vltavou, 29/04. ZO ČSOP Kulíšek a oddílem Brontosauři z Rokycan, 02/09. ZO ČSOP Vlašim a dalšími.

 

Další spolupráce

Organizace se zapojila do společného programu ČSOP a Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Národní síť středisek a center environmentálního vzdělávání a osvěty. Díky tomu je jmenována i v příloze č. 3 Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, který schválila vláda v říjnu 2000.

Úzce spolupracujeme s občanským sdružením Hostivít, které se soustředí spíše na popularizaci hostivické historie a ochranu památek.

Děkujeme všem jednotlivcům, kteří nám pomáhali a spolupracovali s organizací v roce 2000.

 

Hospodaření

 

Zůstatek k 1. 1. 2000 činil 3619,63 Kč. V roce 2000 měla organizace celkové příjmy 97 725,72 Kč a celkové výdaje 93 111,10 Kč. Zůstatek k 31. 12. 2000 činil 8234,30 Kč.

V roce 2000 organizace prováděla na smlouvu o dílo obnovu naučné stezky (5000 Kč od Okresního úřadu Praha-západ). Účastnické poplatky na akce Kajek včetně tábora činily 35 302 Kč. Na základě příkazních smluv se Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina k realizaci výchovných programů jsme získali 7 516 Kč. Příspěvek (dar) města Hostivice na realizaci konkrétních činností činil 16 420,10 Kč, z toho 16 080 Kč je vedeno v účetnictví organizace a 340,10 Kč bylo vyplaceno přímo po předání účtů z jarní brigády. Dotace od MŠMT ČR poskytnutá prostřednictvím Centra pro děti a mládež ČSOP na akce dětí a mládeže a na vybavení oddílu byla 21 961 Kč.

Výdaje na uspořádání přednášek v roce 2000 činily 2 008,30 Kč, činnost oddílu Kajky včetně výprav si vyžádala výdaje 33 225,20 Kč, tábor 24 999,10 Kč a vybavení oddílu 18 604 Kč. Organizace středočeského kola Zlatého listu stála 5 305,70 Kč a uspořádání 8. ročníku Pátrejte s námi 3 692,80 Kč.

V únoru 2000 organizace změnila banku. Účet z České spořitelny byl převeden do Poštovní spořitelny (IPB, později ČSOB), kde máme nižší poplatky za vedení účtu.

Organizace nevlastní ani nemá v nájmu žádný nemovitý majetek. V roce 2000 nezaměstnávala žádného zaměstnance ani osobu ve výkonu civilní služby.

 

Poděkování sponzorům

 

Za pomoc v roce 2000 děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost peněžním darem. Byli to:

Město Hostivice

SMOP ČSOP

Milan Damohorský

někteří rodiče členů oddílu Kajky

Za podporu dále děkujeme rodině Houskově a Tomáši Justovi (spolupráce při přípravě tábora), Kanceláři ÚVR ČSOP a panu Baxovi (pytle na odpadky) a všem, kdo se podíleli na realizaci našich programů.

Organizace uvítá finanční příspěvky k podpoře své činnosti. Dary určené na ochranu přírody, případně práci s dětmi a mládeží a pro kulturní účely, mohou podnikatelé a firmy odečíst z daňového základu. S dárci uzavřeme darovací smlouvu nebo jim vydáme potvrzení o přijetí daru.

 

Identifikační údaje organizace

 

Název: Český svaz ochránců přírody, 11/02. základní organizace Hostivice (11/02. ZO ČSOP Hostivice)

 

Sídlo: Partyzánů 153, 253 01 Hostivice

 

IČO: 67360734

 

Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna, číslo účtu 16 35 09 119/5100

 

Výbor organizace:

            Ing. Jiří Kučera, předseda

            Mgr. Jana Vodolánová, místopředsedkyně

            Alena Kučerová, hospodář

 

Revizor: Ladislava Pasáková

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 2000