Český svaz ochránců přírody

11/02. základní organizace Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 1999

 

Výroční zpráva za rok 1999

 

11/02. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hostivice je složkou největšího nevládního neziskového občanského sdružení v České republice, které se věnuje ochraně přírody a krajiny. Základní organizace byla založena v roce 1997, v roce 1999 měla 7 členů. Přehled činnosti v roce 1999 obsahuje tato výroční zpráva.

 

Ochrana přírody

 

V oblasti ochrany přírody se zaměřujeme na přírodní památku Hostivické rybníky. Pozornost věnujeme i dalším územím v Hostivici a okolí.

 

Terénní práce

Terénní práce v přírodní památce Hostivické rybníky se v roce 1999 omezily na dvě základní brigády, kterými udržujeme pořádek v území. Za podporu těchto akcí děkujeme hostivickému městskému úřadu.

V březnu 1999 jsme pomáhali spolku Hostivít prořezáním a spálením náletů na části obnovované poutní cesty u Hájku. Dále oddíl mladých ochránců přírody Kajky vyčistil vyvěšené ptačí budky.

Pomáháme spolku Hostivít pálením náletů s obnovou cesty do Hájku

Inventarizační průzkumy

V roce 1999 jsme se zaměřili na organizaci inventarizačních průzkumů v přírodní památce Hostivické rybníky.

Botanický průzkum na žádost naší organizace provedl Mgr. Pavel Špryňar. Nepodařilo se potvrdit dříve uváděné zvláště chráněné druhy rostlin, ale byly zjištěny některé vzácnější rostliny: potočník vzpřímený, krtičník stinný, bradáček vejčitý, ostřice trsnatá a kozlík dvoudomý. Průzkum bude pokračovat i v roce 2000.

U hostivických rybníků roste i potočník vzpřímený

RNDr. František Kotlaba, CSc., v roce 1999 pro naši organizaci sledoval výskyt hub u hostivických rybníků. Podařilo se zjistit některé zajímavé a vzácné druhy hub, které svědčí o mimořádném významu lokality.

Po dohodě s Agenturou ochrany přírody a krajiny, střediskem pro Prahu a střední Čechy v roce 1999 zahájil RNDr. Vojen Ložek, DrSc., průzkum měkkýšů. Prozatím proběhlo základní seznámení s terénem a vyhledání starších vzorků z lokality.

Okresní úřad Praha-západ zadal ornitologický průzkum spojený s kroužkováním, který prováděl RNDr. Petr Miles, CSc. Členové organizace a oddílu Kajky spolupracovali při natahování a kontrole sítí. Celkem bylo zjištěno 37 druhů ptáků, ze zvláště chráněných potápka roháč, potápka černokrká, potápka malá, jestřáb lesní, moták pochop, ledňáček říční a žluva hajní. Dále dr. Miles odchytil do sítí nebo pozoroval tyto druhy netopýrů: netopýr rezavý, netopýr ušatý, netopýr dlouhouchý (ohrožený druh), netopýr řasnatý a netopýr hvízdavý. Poslední tři druhy byly u hostivických rybníků zjištěny poprvé. Z dalších zvláště chráněných živočichů byly pozorovány ještěrka obecná, užovka obojková a skokan zelený nebo skokan skřehotavý.

Z kroužkování: rákosník obecný

Účast ve správních řízeních

V roce 1999 jsme se zapojili do 3 správních řízení. Dvě z těchto řízení se týkala staveb, které ovlivňují plochy v údolí Litovického potoka vymezené pro zeleň. Při třetím řízení jsme formulovali podmínky, za jakých je možné vést vodovod a kanalizaci ze Břvů do Litovic v přírodní památce Hostivické rybníky.

Podali jsme připomínky ke 4. změně územního plánu Hostivice.

Řadu dalších konkrétních problémů, například uzavření břevské skládky, jsme řešili mimo správní řízení.

 

Ochrana životního prostředí

 

Účast v projednávání dokumentace EIA

Okrajově jsme se věnovali projednávání hodnocení vlivu rychlostní silnice R6 na životní prostředí. Po veřejném projednání Ministerstvo životního prostředí ČR nevydalo stanovisko a požaduje změnu řešení křižovatky R6 s expresním silničním okruhem oproti realizované variantě. Vlastní stavba přeložky karlovarské silnice neznamená poškození přírodních prvků a ulehčí centru Hostivice, kterým je dnes doprava vedena. Vzhledem k tomu, že jde o poslední nevybudovaný úsek u Prahy, nepřichází jiné řešení v úvahu.

Plně jsme se zapojili do projednávání dokumentace EIA na betonárku, která má vzniknout v Chýni u budované čistírny odpadních vod, v širším okolí obnoveného Strahovského rybníka. Vzhledem k umístění stavby do citlivého místa a vysokým nárokům na dopravu jsme doporučovali vydání nesouhlasného stanoviska. Výsledkem projednání posudku byl souhlas se stavbou s řadou omezujících podmínek.

 

Revitalizace Litovického potoka

V roce 1999 pokračovala příprava záměru revitalizace Litovického potoka v úseku od Litovického rybníka k náměstí. Nepodařilo se definitivně dořešit vymezení hranic zeleného pásu u jižního křídla zámeckého dvoru a u připravované zástavby společnosti Habitera. Tato firma v roce 1999 zadala vypracování studie revitalizace, pro kterou naše organizace zpracovala zadání. Studie je významným podkladem k dalším přípravám revitalizace.

 

Čištění odpadních vod

Připomínkovali jsme záměr města Hostivice na rekonstrukci čistírny odpadních vod, která v podstatě spočívá ve vybudování nové čistírny a zbourání stávající. Vypracovali jsme materiál posuzující kapacitu stávající čistírny a návrh optimálního postupu přípravy rekonstrukce. Do konce roku 1999 nebyl postup rekonstrukce rozhodnutý.

Okrajově jsme se zapojili do příprav výstavby čistírny odpadních vod v Chýni. Tato akce byla podpořena MŽP z Programu drobných vodohospodářských staveb a zahájena.

 

Oddíl mladých ochránců přírody Kajky

Při organizaci je registrován oddíl mladých ochránců přírody Hostivice, jehož zřizovatelem je Pionýr. Oddíl pořádá dvě schůzky týdně (mladší a starší) a řadu sobotních i víkendových akcí. K největším úspěchům v roce 1999 patří vítězství družstva Kajek ve složení Jitka Háková, Týna Soudková, Katka Soudková, Hanka Vávrová, Ondra Mareš a Přemek Šanovec na národním kole přírodovědné soutěže Zelená stezka – Zlatý list.

 

Letní tábor v Moravském krasu

ZO ČSOP byla pořadatelem dvoutýdenního letního tábora Kajek v Moravském krasu. Tábora se zúčastnilo 8 dětí a vedle poznávání Moravského krasu vyvrcholila velká oddílová hra Ve jménu krále inspirovaná tím, že Zachař ze Svinař, majitel litovické tvrze, sjednával sňatek Anny, sestry krále Václava IV. s anglickým králem Richardem II.

Účastníci tábora předávají dary princezně Nudličce

 

Ekologická výchova

 

Zelená stezka – Zlatý list

Základní organizace se v roce 1999 stala regionálním koordinátorem přírodovědné soutěže Zelená stezka – Zlatý list pro střední Čechy a pořadatelem středočeského regionálního kola, které proběhlo v Hostivici v sobotu 22. a neděli 23. května 1999. Předtím se konala tři místní kola, která byla akreditována regionálním koordinátorem. Regionálního kola se zúčastnilo 20 družstev ze středních Čech. V kategorii mladších zvítězilo družstvo Kajek z Hostivice před Vlčaty z Mníšku a ZŠ Jesenice. Mezi staršími zvítězili Švihlíci z Rakovníka před Ježky z Votic a Falcem ze Slaného. Průběh soutěže a její výsledky jsou shrnuty ve vydaném sborníku.

Poděkování náleží všem odborníkům, kteří ověřovali znalosti družstev na soutěžní stezce.

Ota Vorel zkouší na stanovišti „ptáci“

Pátrejte s námi – 7. ročník soutěže

Pro žáky základních škol v Hostivici, Chýni a Jenči je určena dopisová soutěž Pátrejte s námi, která probíhá pravidelně na podzim. V roce 1999 proběhl 7. ročník soutěže, ve kterém bylo připraveno 25 otázek. Řešení odevzdalo 25 účastníků. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny ve středu 24. listopadu v salonku hostivického zámku a z odpovědí byla sestavena výstava o soutěži. Ukázky z odpovědí a výsledková listina jsou uvedeny v sešitu správných odpovědí, který dostali všichni účastníci soutěže.

 

Přednášky

V lednu 1999 jsme zahájili pravidelný cyklus přednášek pro veřejnost, které probíhaly v klubovně Kajek vždy druhou středu v měsíci kromě letních prázdnin.

Hostivický kronikář Jiří Pergl přednáší o historii města

V roce 1999 jsme uspořádali tyto přednášky:

13. ledna – Ing. Shiferaw Demeke: Všude dobře, doma nejlíp - přednáška o Etiopii

10. února – RNDr. František Kotlaba, CSc.: Naše jarní houby

10. března – Mgr. Pavel Rosendorf: Život ve vodě

14. dubna – Dětské slyšení – představitelé města a pracovníci ochrany přírody odpovídali na dotazy dětí o životním prostředí

12. května – Ing. Zdeněk Hostounský, CSc.: Příroda na Kubě

9. června – Ing. Jiří Pergl: Litovice dávných časů – beseda s kronikářem

8. září – RNDr. Petr Miles, CSc.: Výzkum a ochrana ptactva

13. října – Ing. Jiří Kučera: Chráněné krajinné oblasti v ČR

10. listopadu – Ing. Jan Halík: Naše stromy

8. prosince – RNDr. František Kotlaba, CSc.: Naše podzimní a zimní houby

Přednášky bohužel zatím nemají příliš velkou odezvu, většinou se jich účastní 10–20 posluchačů, některé přednášky byly navštíveny ještě méně. Přesto považujeme cyklus přednášek za užitečný a potřebný a budeme v něm pokračovat i nadále.

Hostivický kronikář Jiří Pergl přednáší o historii města

 

Výstavy

 

V roce 1999 jsme připravili několik výstav ve výstavním prostoru hostivického zámku (městského úřadu).

Spolupracovali jsme na výstavě Významné stromy Prahy-západ, kterou připravil Okresní úřad Praha-západ a která byla poprvé vystavena v hostivickém zámku od 14. dubna do 31. května.

Od 2. června do 15. července jsme uspořádali úspěšnou výstavu fotografií Jiřího Hasmana Čtyři roční období v Šárce. Na tuto výstavu naváže v roce 2000 výstava fotografií stejného autora od hostivických rybníků.

Ve spolupráci s archeology jsme připravili výstavu Hostivice v pravěku (nové objevy starých sídlišť v Litovicích). Výstava proběhla od 15. září do 14. listopadu a představila fotografie a nákresy objektů i zoologické nálezy a keramické střepy z lokality v Litovicích pod STS, kde v letech 1997 a 1998 proběhl záchranný archeologický průzkum, který objevil jedinečné doklady osídlení v pozdní době kamenné a starší době železné.

Od 24. listopadu do konce prosince 1999 jsme vystavili práce dětí ze 7. ročníku soutěže Pátrejte s námi.

Mgr. René Kyselý z Archeologického ústavu AV ČR chystá výstavu

Z vernisáže výstavy o pravěku

 

Publikační činnost

 

Sborník o přírodě, památkách a historii města „Hostivice 1998“

Nejvýznamnějším vydavatelským počinem organizace v roce 1999 bylo vydání sborníku Hostivice 1998. Tento sborník byl redakčně připraven a v omezeném nákladu vydán již v roce 1998, ale v roce 1999 jsme uskutečnili druhé vydání s profesionální sazbou v nákladu 1500 výtisků. Celý náklad je již prakticky rozebrán.

Sborník o rozsahu 92 stran černobílého tisku s barevnou obálkou obsahuje následující příspěvky: Stručně z hostivické historie (Ing. Jiří Kučera), Sídliště z pozdní doby kamenné a starší doby železné v Hostivici (PhDr. Ivana Pleinerová, CSc.), Litovická tvrz (Ing. Jiří Kučera), Velkovévodkyně Anna Marie Toskánská a Hostivice (Ing. Otakar Špecinger), Poutní cesta do Hájku (Ing. Jiří Pergl), Rybníky v okolí Hostivice v minulosti a dnes (prom. hist. Věra Malá), Poznámky Josefa Bertela k výletu do dvorů Hostivice (Ing. Jiří Kučera), Přírodní území v Hostivici (Ing. Jiří Kučera), Geologie hostivické oblasti (RNDr. Josef Datel), Vodní ptactvo hostivických rybníků v hnízdním období (Pavel Bergmann a Mgr. Jana Vodolánová), Lesní hospodářství v oblasti hostivických rybníků (Jiří Houška), Myslivost v oblasti hostivických rybníků (Ladislav Ledvina) a Litovický potok a jeho revitalizace (Ing. Jiří Kučera).

  

 

Sborník ze středočeského regionálního kola soutěže Zelená stezka – Zlatý list

Sborník vydaný nákladem 100 kusů shrnul průběh přírodovědné soutěže Zelená stezka – Zlatý list ve středních Čechách v roce 1999. Ve sborníku jsou uvedeny údaje o průběhu místních kol, kontakty na kolektivy zapojené do regionálního kola, otázky ze soutěžní stezky a výsledky soutěže.

 

Správné odpovědi ze 7. ročníku soutěže Pátrejte s námi

Pro účastníky soutěže Pátrejte s námi jsme nákladem 50 kusů vydali sešit se správnými odpověďmi ze 7. ročníku soutěže. Sešit obsahuje řešení soutěžních otázek s ukázkami odpovědí od účastníků a výsledkovou listinu.

  

 

Hostivice v pravěku – sborník textů z výstavy

Sborník shrnuje materiály představené na výstavě Hostivice v pravěku. Vedle textů k jednotlivým nálezům obsahuje i nákresy významných objektů a snímky některých nálezů. Celý náklad 50 výtisků je již rozebrán.

 

Informace o organizaci v tisku

V lednu 1999 vyšly v novinách Právo a Metro rozsáhlé články od Romana Váchy o přírodě hostivických rybníků. Podklady jsme autorovi poskytli v roce 1998 a v obou článcích je naše organizace zmíněna. V úterý 22. června publikovala Večerka článek a následující den snímek s popiskem, které se věnují poškozování naučné stezky Hostivické rybníky a kde je zmíněn oddíl Kajky.

Informace o činnosti organizace vycházejí příležitostně také ve zpravodaji ČSOP Depeše a ukázky z činnosti oddílu Kajky otiskuje příloha Depeše juv. Pravidelně publikujeme také v Hostivickém měsíčníku, zpravodaji hostivického městského úřadu.

      

 

Spolupráce s dalšími organizacemi

 

Spolupráce v rámci ČSOP

Naše základní organizace je členem regionálního sdružení ČSOP Metropolitní region, která sdružuje základní organizace z Prahy a okresů Praha-východ a Praha-západ.

Předseda organizace je členem Komise ochrany přírody při Ústřední výkonné radě ČSOP.

Při přípravě akcí pro oddíl Kajky i při řešení ochranářských záležitostí spolupracujeme s dalšími organizacemi ČSOP, zejména s 01/30. ZO ČSOP Troja z Prahy 7, 11/11. ZO ČSOP Zvoneček a oddílem Nezmaři z Vraného nad Vltavou, 02/09. ZO ČSOP Vlašim a dalšími.

 

Další spolupráce

Úzce spolupracujeme s občanským sdružením Hostivít, které se soustředí spíše na popularizaci hostivické historie a ochranu památek.

Děkujeme všem jednotlivcům, kteří nám pomáhali a spolupracovali s organizací v roce 1999.

 

Hospodaření

 

Zůstatek k 1. 1. 1999 činil 11 886,86 Kč, z toho bylo 6 000 Kč účelově vázáno. V roce 1999 měla organizace celkové příjmy 81 305,17 Kč a celkové výdaje 90 972,40 Kč. Zůstatek k 31. 12. 1999 činil 2 219,63 Kč.

V roce 1999 organizace neprováděla žádnou činnost na smlouvu o dílo. Největší díl příjmů činí dary od sponzorů (41 898 Kč), příspěvky od města Hostivice (15 000 Kč) a od státních orgánů (8589 Kč). Poplatky od účastníků tábora činily 13 800 Kč. Prakticky všechny příjmy v roce 1999 byly vázány na konkrétní činnosti.

Největší výdaje v roce 1999 směřovaly na vydání sborníku o přírodě, památkách a historii města „Hostivice 1998“ (50 000 Kč), na uspořádání tábora Kajek (16 968,70 Kč), na realizaci výstavy o pravěku a na soutěže Pátrejte s námi a Zelená stezka – Zlatý list.

Finančně nevýhodné je pro nás vedení účtu. Na poplatcích jsme zaplatili 1 889,50 Kč, zatímco úroky byly jen 128,17 Kč. Účet je však nezbytný pro získání některých příjmů.

Organizace nemá žádný nemovitý majetek. V roce 1999 nezaměstnávala žádného zaměstnance ani osobu ve výkonu civilní služby.

 

Poděkování sponzorům

 

Za pomoc v roce 1999 děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost peněžním darem. Byli to:

Habitera, a. s.

Město Hostivice

Ministerstvo školství (MŠMT ČR)

RISL, s. r. o.

Okresní úřad Praha-západ

Vladimír Burger

Petr Baxa

SEWO, s. r. o.

SMOP ČSOP

Již v roce 1998 nám poskytli příspěvek na vydání sborníku Hostivice 1998, který vyšel v roce 1999, tito podnikatelé a firmy:

Prex, a. s.

Cukrárna Václav Černý

Plachtárna

A. Zadák – stav, s. r. o.

Zahradnictví Evžen Zelenka

Organizace uvítá finanční příspěvky k podpoře své činnosti. Dary určené na ochranu přírody, případně práci s dětmi a mládeží a pro kulturní účely, mohou podnikatelé a firmy odečíst z daňového základu. S dárci uzavřeme darovací smlouvu nebo jim vydáme potvrzení o přijetí daru.

 

Identifikační údaje organizace

 

Název: Český svaz ochránců přírody, 11/02. základní organizace Hostivice (11/02. ZO ČSOP Hostivice)

 

Sídlo: Partyzánů 153, 253 01 Hostivice

 

IČO: 67360734

 

Bankovní spojení: Investiční a poštovní banka, a. s., číslo účtu 16 35 09 119/5100 (od února 2000)

 

Výbor organizace:

            Ing. Jiří Kučera, předseda

            Mgr. Jana Vodolánová, místopředsedkyně

            Alena Kučerová, hospodář

 

Revizor: Ladislava Pasáková

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 1999