Český svaz ochránců přírody

11/02. základní organizace Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 1998

 

Výroční zpráva za rok 1998

 

Organizace vznikla v roce 1997. Věnuje se především ochraně přírody a krajiny v Hostivici a okolí, výchově dětí a mládeže a ochranářské osvětové činnosti. Při organizaci je registrován oddíl mladých ochránců přírody Kajky Hostivice. Činnost ČSOP Hostivice navazuje na aktivity, které členové organizace prováděli do roku 1997 pod hlavičkou ČSOP Troja z Prahy.

 

Základní údaje

 

ČSOP Hostivice má 6 členů. Činnost vede výbor ve složení Ing. Jiří Kučera (předseda), Bc. Jana Vodolánová (místopředsedkyně) a Alena Kučerová (hospodář). Revizorem organizace je Ladislava Pasáková.

 

Ochrana přírody

 

Pravidelné brigády

Naše organizace každý rok organizuje dvě hlavní brigády v přírodní památce Hostivické rybníky. Při jarní brigádě 19. dubna 1998 jsme vyčistili území památky od odpadů a největší pozornost jsme věnovali čištění mokřadu v Sádkách, který slouží jako smetiště pro obyvatele starých Litovic. Z mokřadu jsme odstranili asi 30 pytlů drobnějšího odpadu a stejný objem větších kusů. Podzimní brigáda proběhla 19. září, opět jsme vyčistili území památky od odpadů a vysekávali jsme palouk ve Stromečkách kolem nově vysazeného buku. Také jsme odstranili několik suchých stromů, dřevo využíváme na topení. Největší objem práce pravidelně odvádějí členové oddílu Kajky, při podzimní brigádě významně přispěli přátelé z ČSOP Troja.

 

Značení památných stromů

Pro Okresní úřad Praha-západ jsme značili nově vyhlášené památné stromy okresu Praha-západ: dub v Řevnicích za teletníkem, lípy v Úhonicích a Pticích, Svárovskou lípu a vrbu v Tachlovicích. Součástí zakázky byla také údržba značení přírodní památky Hostivické rybníky. Znovu jsme zabetonovali ztracené nebo zničené hraniční sloupky.

 

Údržba naučné stezky Hostivické rybníky

Pro rok 1998 jsme získali dotaci ministerstva životního prostředí na údržbu naučné stezky Hostivické rybníky, která je soustavně poškozována. Podle našich možností jsme umisťovali náhradní texty za stržené nebo spálené, připevňovali poškozené části tabulí a betonovali vyvrácené tabule. Po dohodě s okresním úřadem chceme stezku předělat tak, že vypustíme nejvíce poškozované tabule č. 3, 4 a 6.

V červnu 1998 vedla po naučné stezce vycházka Pražské informační služby, které se zúčastnilo asi 30 návštěvníků. Těm jsme podali doplňující výklad k textům stezky.

Koncem roku 1998 vydal okresní úřad leták o naučné stezce.

 

Výroba a vyvěšování ptačích budek

V lednu a únoru 1998 jsme s Kajkami vyrobili a vyvěsili 44 ptačích budek. Budky byly umístěny k rybníkům a do okolí hostivické třešňovky.

 

Návrh na vyhlášení památného stromu javoru klenu ve Stromečkách

V lednu 1998 jsme podali k Okresnímu úřadu Praha-západ návrh na vyhlášení statného javoru klenu na rohu Stromečků za památný strom. Okresní úřad rozhodl, že strom vyhlašovat nebude, ale zajistil jeho základní údržbu (odstranění „věšáků“ a suchých větví).

 

Dění kolem Litovického potoka

Při projednávání 2. změny územního plánu města Hostivice, která umístila zástavbu asi čtyř domů do části plánovaného zeleného pásu mezi Litovickým rybníkem a Husovým náměstím (naše protesty byly marné), jsme zjistili nesrovnalosti v územním rozhodnutí na zástavbu pravého břehu Litovického potoka, tj. areálu firmy Habitera. V dubnu 1998 jsme proto podali podnět k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení. Po řadě jednání s firmou Habitera byly plány na zastavění lokality upraveny tak, že neohrožují revitalizační plány. Proto jsme v říjnu 1998 neprojednaný podnět stáhli a požádali Stavební úřad v Hostivici, abychom jmenovitě v tomto případě měli postavení účastníka řízení.

V prosinci 1998 nás Habitera požádala o stanovisko k mostu přes Litovický potok. Z předložených variant jsme vybrali rámovou konstrukci oproti sadě betonových rour, tato rámová varianta potom byla projednávána v územním řízení, které zatím není ukončeno.

V červnu 1998 jsme zaslali městské radě stanovisko, ve kterém nesouhlasíme s prodejem pozemků kolem bývalého jižního křídla zámeckého dvoru firmě RISL. Domníváme se, že prodejem pozemků a předpokládanou změnou využití pozemků z veřejné zeleně na zahrádky se vytváří bariéra v zeleném pásu kolem Litovického potoka. Městské zastupitelstvo prodej přes náš protest schválilo.

 

Projednávání plánu péče o přírodní památku Hostivické rybníky

Plán péče o PP Hostivické rybníky byl vypracován ve třech částech – lesnické, vodohospodářské a ornitologické. V červnu 1998 svolal okresní úřad první jednání s rybáři, na kterém jsme dohodli další jednání v září. Do konce roku však okres toto jednání nesvolal. Lesnickou část plánu péče respektovaly Lesy ČR při tvorbě lesního hospodářského plánu.

 

Obnova Strahovského rybníka

Obec Chýně začala v listopadu 1998 obnovovat Strahovský rybník mezi obcí a Břevskou rákosinou. Tento počin přispěje ke zlepšení kvality vody. Získali jsme postavení účastníka řízení při povolování kácení asi sta topolů na místě budoucího rybníka. Proti kácení jsme neměli připomínky, protože umožní vybudovat hodnotný přírodě blízký prvek.

 

Výchova dětí a mládeže

 

Činnost oddílu Kajky Hostivice

Při naší organizaci je registrován oddíl mladých ochránců přírody Kajky Hostivice. Zřizovatelem oddílu je Pionýr, proto se zpráva věnuje jen ochranářským činnostem oddílu.

Kajky mají 44 členů (k prosinci 1998), scházejí se na schůzkách dvakrát týdně, v pondělí starší a ve čtvrtek mladší. K programu patří také četné sobotní a víkendové akce. K zajištění víkendovek využíváme kontakty na různé ochranářské organizace a správy CHKO (např. Kokořínsko) a národních parků (podzimní prázdniny na Podyjí).

Oddíl se pravidelně zapojuje do ochranářských činností, např. výroby budek a pravidelných brigád, kde tvoří největší pracovní sílu.

V květnu 1998 se Kajky zapojily do kroužkování ptáků v Břevské rákosině. Celkem bylo kroužkováno 9 ptáků různých druhů.

 

Kajčí tábor v Čisovicích

V červenci 1998 jsme uspořádali čtrnáctidenní stanový tábor v Čisovicích, kterého se zúčastnilo 15 členů Kajek. Táborová hra se věnovala pravěku.

 

Knihovna Kajek

Podle možností doplňujeme knihy do knihovny, ze které si mohou půjčovat knihy hlavně členové Kajek a ČSOP Hostivice.

 

Soutěž Zelená stezka - Zlatý list

Pravidelně v dubnu nebo květnu připravujeme místní kolo přírodovědné soutěže Zelená stezka - Zlatý list. Soutěž probíhá v okolí hostivických rybníků. V roce 1998 se zapojilo 40 dětí.

Kajky se zúčastnily pražského regionálního kola a jako vítězové postoupili v kategorii mladších do národního kola. Národní kolo proběhlo ve Stráži pod Ralskem a družstvo ve složení Kateřina Soudková, Kristýna Soudková, Jitka Háková, Jana Svobodová a Ondřej Mareš vybojovalo nádherné 6. místo.

 

Soutěž Pátrejte s námi

Na podzim 1998 jsme zorganizovali 6. ročník soutěže Pátrejte s námi. Soutěž je určena pro žáky hostivické školy, letos jsme poprvé zapojili i školy v Jenči a Chýni. Žáci mají měsíc na vypracování odpovědí na otázky o minulosti, památkách, přírodě a životním prostředí v Hostivici a okolí. Do tohoto ročníku soutěže se zapojilo 31 dětí, výsledky byly slavnostně vyhlášeny v hostivickém zámku a z odevzdaných prací jsme uspořádali výstavu, která proběhla v listopadu a prosinci 1998 ve výstavní síni zámku.

 

Osvětová činnost

 

Výstava Hostivická příroda

V roce 1997 proběhla v hostivickém zámku výstava Hostivická příroda. V březnu a dubnu 1998 jsme tuto výstavu instalovali v podchodu metra pod Palackého náměstím.

 

Příspěvky do Hostivického měsíčníku

Zprávy o činnosti a naše stanoviska průběžně publikujeme v Hostivickém měsíčníku.

 

Sborník Hostivice 1998

V listopadu 1998 jsme vydali sborník Hostivice 1998, který se věnuje minulosti, památkám a přírodě města. Sborník vyšel nákladem 200 výtisků a jeho vydání podpořil Okresní úřad Praha-západ. Poděkování náleží všem autorům, kteří svými články přispěli do sborníku.

Ucházeli jsme se o grant Nadace rozvoje občanské společnosti na vydání sborníku ve větším nákladu, ale neuspěli jsme. Závěr roku jsme proto věnovali shánění sponzorů.

 

Hospodaření organizace

 

Na začátku roku 1998 jsme měli k dispozici 2 460,90 Kč, v tom byla schována půjčka na činnost od předsedy ve výši 6 500 Kč. V roce 1998 činily celkové příjmy 79 821,86 Kč a celkové výdaje 70 395,90 Kč. K 31. prosinci 1998 máme zůstatek celkem 11 886,86 Kč.

Dále budou uvedeny příjmy a výdaje na konkrétní větší akce.

 

Příjmy z darů:

V roce 1998 jsme získali na darech celkem 22 220 Kč. Část darů pochází od našich přátel a rodičů Kajek, několik drobných darů jsme získali jako poděkování za vydání sborníku (620 Kč). Dary ve výši 6 000 Kč jsou vázány na 2. vydání sborníku, které budeme realizovat v roce 1999.

 

Naučná stezka:

Z ministerstva životního prostředí jsme dostali dotaci 2 000 Kč, celkové náklady na údržbu stezky byly 3 756,90 Kč. Výdaje z vlastních zdrojů tedy přesáhly plánovaný 1 000 Kč.

 

Značení památných stromů:

Na základě smlouvy s Okresním úřadem Praha-západ jsme fakturovali 10 000 Kč, výdaje dosáhly 4 761 Kč. Zisk byl použit na financování dalších aktivit organizace.

 

Kajčí tábor:

Na poplatcích za tábor a na dotaci z ministerstva školství jsme získali celkem 29 919,20 Kč, celkové výdaje činily 14 829,90 Kč, rodičům jsme vrátili přeplatek 15 090,10 Kč. Tábor tedy skončil se ztrátou 0,80 Kč. Neziskovost tábora je podmínkou čerpání dotace.

 

Sborník Hostivice 1998

Náklady na sborník byly 12 824,90 Kč. Okresní úřad Praha-západ podpořil vydání sborníku částkou 10 000 Kč a 2 824,90 Kč jsme dali z vlastních zdrojů.

 

Soutěže pro děti:

Místní kolo Zelené stezky - Zlatého listu stálo 398,80 Kč, výdaje na Pátrejte s námi dosáhly 1 007,80 Kč.

 

Finančně nevýhodné je pro nás vedení účtu. Na úrocích jsme získali 22,66 Kč, poplatky nás stály 690,50 Kč. Bez účtu bychom však nemohli získávat dotace ze státního rozpočtu a od nadací, obtížnější by bylo i uzavírání smluv o dílo.

 

Přesná identifikace organizace

 

Název: Český svaz ochránců přírody, 11/02. základní organizace Hostivice

 

Sídlo: Partyzánů 153, 253 01 Hostivice

 

IČO: 67360734

 

Banka: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostivice

 

Číslo účtu: 1874255-148/0800

 

Výbor organizace:

Ing. Jiří Kučera – předseda

            Bc. Jana Vodolánová – místopředsedkyně

            Alena Kučerová – hospodář

 

Revizor: Ladislava Pasáková

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 1998