Český svaz ochránců přírody

11/02. základní organizace Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005

 

Úvod -> Ochrana přírody -> Účast ve správních řízeních

 

Přehled úřadů, u kterých je organizace přihlášena k účasti ve správních řízeních

 

ČSOP Hostivice využívá možnosti být informován o zahajovaných správních řízeních, která vyplývá ze zákona o ochraně přírody a krajiny a z vodního zákona. Žádosti o informování o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních má organizace podány u těchto správních úřadů:

 

Úřad

Datum podání žádosti, čj.

Bližší specifikace žádosti

Městský úřad Hostivice

poslední aktualizace

25. března 2018,
čj. 2018-001

·     kácení dřevin rostoucích mimo les na území města Hostivice vyžadující povolení nebo ohlášení s výjimkou ovocných a jehličnatých stromů

·      zamýšlené zásahy a zahajovaná řízení dotýkající se území přírodní památky Hostivické rybníky včetně ochranného pásma, registrovaných krajinných prvků (včetně jejich registrace) a dalších přírodních území včetně navržených prvků ÚSES a mohou ovlivnit přírodní poměry nebo vodní režim v těchto územích (včetně územních a stavebních řízení)

·     zásahy do památných stromů v působnosti pověřeného městského úřadu

Městský úřad Černošice,

odbor životního prostředí

poslední aktualizace

25. března 2018,
čj. 2018-002

·     zamýšlené zásahy a zahajovaná řízení dotýkající se území přírodní památky Hostivické rybníky včetně ochranného pásma, významných krajinných prvků a dalších přírodních území včetně navržených prvků ÚSES a mohou ovlivnit přírodní poměry nebo vodní režim v těchto územích

·     řízení, kterými se povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových (kromě domovních čistíren do 10 ekvivalentních obyvatel) v povodí Litovického a Jenečského potoka a jejich přítoků na území okresu Praha-západ

Krajský úřad Středočeského kraje,

odbor životního prostředí a zemědělství

poslední aktualizace

25. března 2018,
čj. 2018-003

·     zamýšlené zásahy a zahajovaná řízení, která se dotýkají území přírodní památky Hostivické rybníky včetně ochranného pásma a dalších přírodních území včetně významných krajinných prvků a navržených prvků ÚSES a mohou ovlivnit přírodní poměry, vodní režim nebo jakost vody v těchto územích

Do oznámených řízení vstupuje pouze výjimečně v závažných případech.

Počet případů, kdy organizace vstoupí do řízení, se pohybuje do tří ročně.

 

Vedle účasti ve výše uvedených řízeních organizace sleduje zejména tvorbu územního plánu na území města Hostivice a sousedních obcí a posuzování vlivů konkrétních akcí na životní prostředí.

 

Poslední aktualizace stránky 26. března 2018

 

Úvod -> Ochrana přírody -> Účast ve správních řízeních