Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Zřizovací dokumenty -> Nařízení č. 1/2006

 

Nařízení č. 7

 

1

NAŘÍZENÍ

Středočeského kraje č. 1/2006

ze dne 1.2.2006,

kterým se mění nařízení č. 7 Okresního úřadu Praha-západ ze dne 14.10.1996

o zřízení přírodní památky „Hostivické rybníky“

 

Rada Středočeského kraje vydává jako orgán příslušný podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Čl. 1

Změna ochranného pásma

 

V čl. 3 odst. 1 nařízení č. 7 Okresního úřadu Praha-západ ze dne 14.10.1996 o zřízení přírodní památky „Hostivické rybníky“, kterým je vyhlášeno ochranné pásmo, se číslo parcely „68“ nahrazuje číslem „68/4“. Ve větě druhé tohoto odstavce, udávající celkovou výměru ochranného pásma, se zároveň číslo „37,43 ha“ nahrazuje číslem „33,23 ha“.

 

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

 

1.     Toto nařízení je uloženo u Krajského úřadu Středočeského kraje, v ústředním seznamu ochrany přírody, vedeném Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky a u Městského úřadu Hostivice.

 

2.     Ostatní ustanovení nařízení č. 7 Okresního úřadu Praha-západ ze dne 14.10.1996 o zřízení přírodní památky „Hostivické rybníky“ zůstávají beze změny v platnosti.

 

3.     Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 034-03/2006/RK ze dne 1.2.2006.

 

4.     Kopie snímku katastrální mapy se zákresem hranic ochranného pásma přírodní památky Hostivické rybníky je uvedena v příloze tohoto nařízení.

 

5.     Toto nařízení nabývá účinnost patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.

 

 

Ing. Petr Bendl

hejtman kraje

 

 

Ing. Vilém Žák

náměstek hejtmana

 

Toto nařízení bylo zveřejněno v částce 2 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje rozeslané dne 24. března 2006.

 

Úvod -> Zřizovací dokumenty -> Nařízení č. 1/2006