Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Zřizovací dokumenty -> Nařízení č. 7

 

Nařízení č. 7

 

NAŘÍZENÍ č. 7

Okresního úřadu Praha západ

ze dne 14.10.1996

o zřízení přírodní památky „Hostivické rybníky“

 

Okresní úřad Praha západ vydává podle § 36 a § 77 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb. a zákona č. 289/95 Sb. (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona ČNR č. 425/1990 Sb.‚ o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, v platném znění, po projednání s dotčenými vlastníky a nájemci pozemků a se zastupitelstvem města Hostivice toto nařízení okresního úřadu:

 

Čl. 1

Vymezení přírodní památky a důvod jejího vyhlášení

 

(1)   Vyhlašuje se přírodní památka Hostivické rybníky. Přírodní památka se rozkládá v okrese Praha západ v katastrálním území Litovice na parcelách č. 44, 56/2, 56/3, 56/4, 61, 81, 96, 98, 103, 104/1, 104/2, -106, -107, 108, 109/1, 110, 112/1, 114, 121 ((121)‚ (120/1))‚ ((122)‚ (123))‚ 124, 134/1, 134/7, 134/8, 134/9, 134/10, 134/12, 134/13, 134/14, 138, 141, 142, 143, 164/3, 166, 176/1, 214/1, 214/2 ((214/2), (231/2), (234), (233/1), (235/2), (236/2)‚ (238/2)‚ (239/2), (242/1), (242/2), (243/1)‚ (243/2)‚ (244/1)‚ (244/2), (246)), 217, 218, 231/1, 233/1, 235/1, 236/1, 238/1, 239/1, 246, 248, 249, 250, 251, 255/1, 255/2, 258/6, 428, 432 část, 434, 435, 436, 438, 439, 440 (část), 442/1 (část), 442/3, 447/1, 447/2, 449, 479/1, 479/3, 482, 483, 665, 669, 670, 671. Celková výměra přírodní památky činí 112,87 ha.

(2)   Důvodem vyhlášení přírodní památky Hostivické rybníky je ochrana dochovaných přírodních společenstev hostivické rybniční soustavy, včetně přiléhajících mokřadních a lesních úseků a na tyto vázaných vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Lokalita je chráněna též jako významné místo hnízdění, zimování a tahu ptactva.

 

Čl. 2

Bližší ochranné podmínky

 

(1)   Jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody a krajiny Okresního úřadu Praha západ lze v přírodní památce vykonávat tyto činnosti a zásahy (§ 44 odst. 2 zákona):

a)    měnit dochovanou strukturu povrchů nebo geologického podloží, provádět těžební činnost, terénní úpravy, meliorační, rekultivační a jiné práce či jakékoliv zásahy,

b)    měnit dochovanou skladbu nebo strukturu porostů dřevin na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, zavádět nepůvodní druhy rostlin,

c)     provádět veškerou stavební činnost, umisťovat reklamní zařízení,

d)    používat látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod ve smyslu vyhlášky č. 6/1977 Sb. o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod (v platném znění),

e)    zásadním způsobem měnit stávající vodní režim,

f)     plošně kosit rákos,

g)    tábořit a rozdělávat oheň,

h)    vjíždět nebo parkovat motorovými vozidly mimo veřejně přístupné komunikace,

i)     lovit zvěř a ryby, zavádět nepůvodní druhy živočichů,

j)     zasahovat do přirozeného vývoje rostlin nebo živočichů,

k)     kácet dřeviny rostoucí mimo les či jinak zasahovat do jejich vývoje.

(2)   Výkon práva myslivosti a rybářství na území přírodní památky lze provádět v souladu s plánem péče tak, aby nebyl narušován důvod vyhlášení zvláštní ochrany tohoto území.

 

Čl. 3

Ochranné pásmo

 

(1)   K zabezpečení přírodní památky před rušivými vlivy z okolí se vyhlašuje ochranné pásmo (§ 37 odst. 1 zákona)‚ které se rozkládá v okrese Praha západ v katastrálním území Litovice na parcelách č. 56/1, 56/6, 63/1, 68, 128, 164/1, 164/2, 164/5 (část), 165, 216/1, 254/1, 254/2, 432 (část), 433 (část), 442/1 (část), 666 ((148), (146/2), (463/2)), -589 až -614. Celková výměra ochranného pásma je 37,43 ha.

(2)   V ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny Okresního úřadu Praha západ k činnostem a zásahům uvedeným v § 37 odst. 2 zákona.

 

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

 

(1)   O přírodní památce se vede evidence podle § 42 zákona. Nařízení okresního úřadu o zřízení přírodní památky, včetně mapových zákresů, je uloženo u Okresního úřadu Praha západ, Městského úřadu Hostivice a u Agentury ochrany přírody a krajiny v Praze.

(2)   Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihnout jako přestupek nebo protiprávní jednání podle § 87 a 88 zákona nebo podle zvláštních předpisů.

 

Čl. 5

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 26.10.1996.

 

 

Ing. Jaroslav Maršík, CSc.

přednosta Okresního úřadu Praha západ

 

Úvod -> Zřizovací dokumenty -> Nařízení č. 7